İş yükü ve işte kalma niyeti arasında duygusal bağlılık ve iş tatmininin aracı rolü: Vakıf üniversitesinde bir saha çalışması

Author:

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-15 21:57:12.0
Language : İngilizce
Konu : Organizasyon
Number of pages: 339-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, iş tatmini ve duygusal bağlılığın iş yükü ile işte kalma niyeti arasındaki ilişkiye nasıl aracılık ettiğini incelemektir. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim elemanları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır (N=233). Değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmış ve sonuçların hipotezleri güçlü bir şekilde desteklediği görülmüştür. Araştırma sonucunda iş yüklerini makul bulan akademisyenlerin işyerlerinde kalma olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca akademisyenlerin duygusal bağlılıkları ve iş tatminleri de iş yüklerinden etkilenmektedir. Akademisyenler, iş yüklerinin aşırı olduğunu hissettiklerinde duygusal bağlılıkları ve iş tatmin düzeyleri düşmekte ve sonuç olarak işlerinde kalma olasılıkları da azalmaktadır. Akademisyenler, üniversitelerin akademik performansları için kritik öneme sahiptir, bu nedenle günümüzün rekabetçi çalışma ortamında, üniversiteler de nitelikli akademisyenlerini elde tutmak için mücadele etmektedirler. Bu çerçevede, bu araştırmanın, akademisyenlerin iş yerlerinde kalmaları için gerekli unsurların incelenmesi ve üniversite yönetimlerine yeni yöntemler sunulmasında faydalı olacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine how job satisfaction and affective commitment mediate the relationship between workload and intention to stay. Academic staff from Istanbul Gelisim University made up the sample population for the study (N=233). Structural equation modeling has been used to test the relationships between the variables, and the results show that the hypotheses are strongly supported. As a result of the research, it was found that academicians, who consider their workloads as reasonable, are more likely to stay at their workplaces. Moreover, the affective commitment and job satisfaction levels of academicians are also influenced by their workload. When academicians feel that their workload is too excessive, their affective commitment and job satisfaction levels decline, and as a result, they are less likely to stay with their jobs. The universities are struggling to keep their qualified academicians in today’s competitive work environment while it is very critical for academic performance. In this framework, it is anticipated that this research would be useful in examining the necessary factors for academics to stay at their workplaces and presenting new methods to university administrations.

Keywords