Kentleşmenin İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Kadirli Örneği

Author:

Year-Number: 2022-4
Number of pages: 362-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze tüm toplumlar için en önemli besin maddelerinden olan ekmek, her toplumda farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Çoğu toplumda geleneksel ekmek yapma sorumluluğu kadınların omuzlarına yüklenmiştir. Haliyle kadının iş hayatına girmesi sonucunda bazı ekmek yapım teknikleri -hatta ekmek kültürü- unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle kentleşme ile bireyler yaşamın hızına, teknolojiye ve modern yaşam tarzına uygun davranmışlardır. Bu da mutfak kültürünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, her geçen gün somut olmayan kültürel miras kapsamındaki yufka ekmek yapımının gelecek kuşaklara aktarımı güçleşmektedir. Bu çalışmada, Osmaniye-Kadirli ilçesindeki kentleşmenin ince ekmeklerden yufka ekmeği yapımı ve paylaşımı kültürü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 10 kadın katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, somut olmayan kültürel miras kapsamında yer alan yufka ekmeğinin günümüzde yavaş yavaş unutulmaya başladığı görülmüştür. Ayrıca, kentleşme yufka ekmeği yapımının yeni nesile aktarımını da zorlaştırmaktadır. Kentte yaşayan insanlar emeği ve yapımı zor olan yufka ekmeğini tüketebilmek için ancak bu ekmeği ücretli olarak başkalarına yaptırabilmektedir. Kentlerde bu geleneğin devam ettirilebilmesi için yerel yönetimlerin bu konuda gençlere yönelik tanıtımlar yapması ve/veya fuarlar düzenlemesi faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

Bread, one of the most important nutrient sources for all societies from past to present, is made in different ways in every society. In most societies, the responsibility of making traditional bread has been placed on the shoulders of women. Naturally, as a result of women's entry into business life, some bread-making techniques -even bread culture- faced the danger of being forgotten. Especially with urbanization, individuals have behaved in accordance with the pace of life, technology, and modern lifestyle. This situation negatively affects the culinary culture. Hence, it is getting harder to transfer the production of yufka (phyllo) bread, which is within the scope of intangible cultural heritage, to future generations. In this study, the effect of urbanization in Kadirli district on the culture of making and sharing yufka (phyllo) bread from flatbreads was investigated. Semi-structured interview technique was used in the study carried out with the qualitative research method. Within the scope of the study, interviews were conducted with ten female participants determined by purposive sampling method. As a result of the study, it has been seen that nowadays the yufka (phyllo) bread, which is included in the intangible cultural heritage, is gradually being forgotten. Also, urbanization makes it difficult to transfer the production of yufka (phyllo) bread to the new generation. People living in the city can have others make this bread for a fee to consume the phyllo bread, which is tough to make. To continue this tradition in cities, it would be beneficial for local governments to promote and/or organize fairs on this issue for young people.

Keywords