Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Güç Mesafesi ve Kolektivizmin Yöneticilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-18 23:52:18.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 374-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada içinde yaşadıkları toplumla etkileşim halinde olan şirket ve yöneticiler açısından kurumsal sosyal sorumluluk algılarının kültürel faktörlerden etkilenip etkilenmediği araştırılmaktadır. Topyekûn ve tüm dünyayı ilgilendiren bir değişimi ifade eden sürdürülebilirlik açısından kültürel farklılıkların etkilerinin anlaşılması tüm diğer konularda olduğu gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanında da büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada yöneticilerin kültürel özelliklerinden olan güç mesafesi ve kolektivizmin kurumsal sosyal sorumluluk algıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada Doğu Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki üretim ve hizmet işletmelerinde görev alan 284 yöneticiden anket yardımı ile toplanan verilerin PLS-SEM ile incelenmesinden elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Bulgulara göre güç mesafesi algısı yüksek olan yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında topluma karşı sorumluluk algılarında azalma gözlenirken, kolektivizm algısı yüksek yöneticilerde kurumsal sosyal sorumluluk algısında anlamlı bir artış gözlenmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is investigated whether corporate social responsibility perceptions are affected by cultural factors in terms of companies and managers who interact with the society they live in. Understanding the effects of cultural differences in terms of sustainability, which expresses a change that concerns the whole world, is of great importance in the field of corporate social responsibility, as in all other issues. From this point of view, it is aimed to examine the effects of power distance and collectivism, which are cultural characteristics of managers, on their perceptions of corporate social responsibility. In this context, the findings obtained from the analysis of the data collected with the help of questionnaires from 284 managers working in production and service enterprises in the provinces of Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu and Yalova, located in the Eastern Marmara region, with PLS-SEM are included. According to the findings, there is a decrease in the perception of responsibility towards the society in the context of corporate social responsibility of the managers with a high perception of power distance, while a significant increase in the perception of corporate social responsibility is observed in the managers with a high perception of collectivism.

Keywords