Akademisyenlerde Tükenmişliğin İş Tükenmişliği Ölçeği (BAT) ile Ölçülmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 13:50:23.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 195-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İş Tükenmişliği Ölçeği (BAT) kullanarak, bir devlet üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişlik düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen devlet üniversitesinin kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 177 akademik personeli üzerinde bir araştırma yapılmıştır. İş Tükenmişliği düzeyini ölçmek için Schaufeli, De Witte ve Desart (2019) tarafından geliştirilen ve Koçak, Gençay ve Schaufeli (2020) tarafından Türkçe’ye çevrilip geçerlilik ve güvenilirliği yapılan Tükenmişlik Ölçme Aracı Türkçe Formu (BAT-TR) kullanılmıştır. Elde edilen araştırma bulgularına göre akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin; psikolojik şikayetler ve psiko-somatik şikayetler alt boyutlarında akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Akademisyenlerin medeni durum ve yaş değişkeni ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Akademisyenlerin mesleki kıdemleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında zihinsel mesafe alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur. Akademisyenlerin unvan değişkeni ile tükenmişlik düzeyleri arasında bitkinlik alt boyutunda Öğretim Görevlisi ve Doçent unvanına sahip gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the burnout levels of academicians working at a state university using the Job Burnout Scale (BAT) and whether their burnout levels differ according to some demographic variables. For this reason, research was conducted on 177 academic staff of the state university determined by convenience sampling method. To measure the level of Job Burnout, the Turkish Form of the Burnout Assessment Tool (BAT-TR), developed by Schaufeli, De Witte, and Desart (2019) and translated into Turkish by Koçak, Gençay, and Schaufeli (2020), was used. According to the findings, the burnout levels of academicians, In the sub-dimensions of psychological complaints and psycho-somatic complaints, burnout levels of academicians differed according to gender. No significant difference was found between academicians' marital status, age, and burnout levels. A significant difference was found between the professional seniority of the academicians and their burnout levels in the mental distance sub-dimension. A significant difference was found between the academics' title and burnout levels in the fatigue sub-dimension between the groups with the title of Lecturer and Associate Professor

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics