Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Cerrahi Anksiyete Üzerine Etkisi: Özel Hastane Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-27 11:22:48.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 31-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, anestezi polikliniğine başvuran hastaların sağlık okuryazarlık düzeylerinin cerrahi anksiyeteye etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma, Konya ilindeki özel bir hastanenin anestezi polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunu bu polikliniğe ameliyat olmak için başvuran 352 kişi oluşturmaktadır. Nicel olarak hazırlanan çalışmada yüz yüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Veriler SPSS v.25 ile incelenmiştir. Çalışmada 17 soru ve 3 alt boyuttan (sağlık, iyileşme, prosedür) oluşan cerrahi anksiyete ölçeği ile 25 soru ve 4 alt boyuttan (bilgiye erişim, bilgileri anlama, değer biçme/değerlendirme, uygulama/kullanma) oluşan sağlık okuryazarlığı ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bireylerin cerrahi anksiyete düzeylerinin orta ve sağlık okuryazarlık düzeylerinin iyi seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sosyo-demografik özelliklerle ölçek genelleri ve boyutlar arasında anlamlı farklıklara rastlanmıştır. Ölçekler arasında istatistiksel olarak anlamlı, farklı yön ve şiddette korelasyon ilişkileri bulunmuştur. Son olarak yapılan regresyon analizi sonucunda ise bireylerde sağlık okuryazarlığı düzeyindeki artış, cerrahi anksiyete düzeylerini düşürmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study was to investigate the effect of health literacy levels on the surgical anxiety of patients applying to the anesthesia outpatient clinic. In this context, the research was carried out in the anesthesia clinic of a private hospital in Konya. The sample group consists of 352 people who applied to this polyclinic for surgery. In the quantitative study, a face-to-face survey technique was used. Data were examined with SPSS v.25. In the study, the surgical anxiety scale consisting of 17 questions and 3 sub-dimensions (health, recovery, procedure) and the health literacy scale consisting of 25 questions and 4 sub-dimensions (access to information, understanding the information, evaluation/evaluation, application/use) were used. As a result of the research, it was determined that the individuals' surgical anxiety levels were moderate and their health literacy levels were good. Additionally, significant differences were found between socio-demographic characteristics, scale generality and dimensions. Statistically significant correlations of different directions and strengths were found between the scales. Finally, as a result of the regression analysis, an increase in the health literacy level of individuals reduces their surgical anxiety levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics