ISSN:2149-8598

Journal of Academic Value Studies

Editor: Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Year-Number: 2019-4
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Arzdar KİRACI - Emrullah DİLMAÇ The Role of Siirt University in Regional Development, 450-475
The Role of Siirt University in Regional Development
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.921
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşe Esra PEKER - Esra Gözde EREN Türkiye'de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkisi, 476-487
The Effect of Individual Credits On Economic Growth in Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.916
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali TOPAL Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Olan Etkisinin İncelenmesi, 488-503
Investigation of The Effect Demographic Properties of Employees of the Ministry of Health On Organizational Commitment
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.961
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülçin ÇETİNKAYA ÖZDEMİR - Hümeyra Nur HATİPOĞLU Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Etik Algıları Üzerine Bir Araştırma, 504-515
A Research on Ethical Perceptıons of Graduate and Master's Students
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.890
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sedat ÇELİK Turizm Alanında Liderlik Konusu İle İlgili Hazırlanmış Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz, 516-527
A Bibliometric Analysis for Prepared Theses On Leadership in Tourism
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.937
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sadegül DURGUN - Ahmet Hamdi AYDIN, Muhammet DURGUN Davranışsal Kamu Yönetimi: Yöntemsel ve Teorik Düzlemlerde Bir İnceleme, 528-542
Behavioral Public Administration: An Examination on Methodological and Theoretical Sides
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.964
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gözde ÖZMEN - Özcan DEMİRZülküf NARLIKAYA Muhasebe Meslek Mensuplarının Staj Yapan Meslek Adaylarından Beklenti Analizi: Elazığ-Malatya Örneği, 543-553
Expectation Analysis of The Accounting Professionals From Internship Candidates: Example Of Elazig-Malatya
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.942
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

A. Sacid AKSOY Perakendecilerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları, 554-570
Corporate Social Responsibilities of Retailers
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.911
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali KELEŞ Bazı Futbol Kulüplerinin Yıllara Göre Gelir Kaynaklarının İncelenmesi, 571-584
Examination of The Income Sources of Some Football Clubs by Years
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.900
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysen ERCAN İŞTİN Çalışan Sessizliği Açısından Demografik ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi, 585-597
Investigation of Demografic and Occupational Properties In Terms of Employee Silence
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.931
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahar İNCEÖREN Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, 598-608
The Effects of Tax Load On Economic Growth
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.952
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hicran Hanım HALAÇ - Enes Emre ALEMDAR Coğrafi İşaretlerin Yeniden İşlevlendirmeye Katkıları: Bolu Yukarı Taşhan, 609-622
Contribution of Geographical Signs to Re-Function: Bolu Yukarı Taşhan
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.924
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Elmas ALVER Üniversite Öğrencilerinin Alkol İstismarının Depresyon Düzeyleri İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, 623-638
A Study On Relationship Between Alcohol Abuse and Depression Levels of University Students
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.938
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Can VERBERİ Bireysel Emeklilik Sisteminin Tasarruflar ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri, 639-650
The Effects of Individual Retirement System On Savings and Capital Markets in Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.928
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gamze Gizem GÜNDOĞDU Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Bir İşletmede Uygulaması, 651-665
Mixed Model Assembly Line Balancing Problem and Application in a Facility
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.893
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet ULUTAŞ A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bişkek Örneği, 666-683
The Relationship Between Type A and Type B Personality Characteristics and Job Stress and Job Satisfaction: An Example From Bishkek
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.963
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Turgay OVALI Çin Felsefe ve Düşüncesinin Antik Kentlerine Yansımaları, 684-699
Reflections of Chinese Philosophy and Thought to The Ancient Cities
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.909
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Olcay BESNİLİ MEMİŞ Kadınların İklim Değişikliği İle İlgili Algılarının Belirlenmesi, 700-718
Determination of Women's Perceptions Related to Climate Change
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.948
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Uğur ERMAN İslam’da Ticaret Ahlakının Oluşmasında Hadislerin Rolü, 719-730
The Role of Hadith in The Establishing of Commercial Ethics in İslam
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.882
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hicran Hanım HALAÇ - Halit HALAÇ Doğadan Konuta Hacetin Serüveni, 731-745
The Adventure Of The Toılet From Nature To House
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.897
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şerife GÜZEL - Şebnem ASLAN Sağlık Kurumlarında Kolektif Liderlik ve Takım Performansı İlişkisinde Benlik Değerinin Etkisi, 746-766
Effect of Self Variables on The Relationship Between Collective Leadership and Team Performances in Health Care
DOI : http://dx.doi.org/10.23929/javs.997
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.