ISSN:2149-8598

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Year-Number: 2019-5
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Sevilay Konya - Zeynep KARAÇOR Mahmut Sami DURAN OECD Ülkeleri İçin Elektrik Tüketimi, Kentleşme, Ticaret Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi , 767-780
Identfifying Relationship Between Electricity Consumption, Urbanization, Trade Openness and Economic Growth for OECD Countries
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.39841
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ertuğrul Buğra ORHAN - Abdullah GÖV Ahmet KÖSTEKÇİ Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Ekonometrik Bir Analiz, 781-790
Relationship Between Health Expenditures with Economic Growth and Human Development Index: An Econometric Analysis for OECD Countries
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38806
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Evin BAYAR - Mete Cüneyt OKYAR Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bir Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı, 791-807
A Critical Overview of the Creative Washing: National Individual Approach
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38757
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gözde ÖZMEN - Özcan DEMİREnes PEKER Muhasebe Alanında Teknoloji Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, 808-817
The Effects of Technology Usage On the Students in Accounting
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38784
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Arzu YILDIRIM İyi Yönetişim ve Türkiye Performansı, 818-835
Principles of Good Governance and Good Governance Practices in Turkish Public Administration
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38755
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nesim BABAHANOĞLU - Abdulkadir BİLEN Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Aralarındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği, 836-558
A Research On Employees’ Perceptions About Transformational Leadership, Their Organisational Commitment and Relationship Between Two Parameters: The Case Of Malatya Povince
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38793
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bekir GÜNDOĞMUŞ - Ayşe GAYIRNAL Toplumsal Kabul ve Uyum Süreci Bağlamında Suriyeli Göçmenler, 859-860
Syrian Migrants in the Context of Social Acceptance and Integration Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38802
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Durdu Mehmet BİÇKES - Celal YILMAZ The Effect Of Trust In Manager On Burnout At Schools: The Mediating Role Of Organizational Identification, 861-879
The Effect Of Trust In Manager On Burnout At Schools: The Mediating Role Of Organizational Identification
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38803
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erkan Turan DEMİREL Gerçek-ötesi: Bilgiyi yönetmek mi; bilgiyi kötü yönetmek mi? (Bir gerçek var, bin de gerçekten öte!), 880-888
POST-TRUTH: IS IT MANAGING OR MISMANAGING INFORMATION? (THERE IS ONE TRUTH, BUT THERE ARE A THOUSAND POST-TRUTHS!)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38809
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlker İŞLER Toplum, Siyaset ve Roman: “Yılan Hikâyesi” Romanında “Köylü”nün Umudu: Demokrat Parti, 889-896
Society, Politics and Novel: The Hope of “Peasants” In “Yilan Hikâyesi”: Democratic Party
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38785
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülşen KIRPIK - Bünyamin AKDEMİR Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Farklılık Gösterir mi?: TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi Örneği, 897-915
Does The Level of Organizational Identification Indicate Differences According to Socio-Demographic Variables?: TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Zone Example
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.39704
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hicran Hanım HALAÇ - Saadet TURAN Kapatılan Cezaevlerinin Yeniden İşlevlendirme Örneklerinin Değerlendirilmesi, 916-932
Evaluation of Re-Functioning Examples of Closed Prisons
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38753
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüseyin ARSLAN Hibrit Savaş Unsurlarının Erken Kullanımı: Sıradışı Bir Terör Örgütü FETÖ Vakası, 933-941
Early Usage Of Hybrid War Elements: An Unusual Terror Group Feto Case
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38878
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kadir DELİGÖZ - Aysel ERCİŞ Başak GÜL Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkileri: Erzurum İli Örneği, 942-956
The Effects Of Green Marketıng Actıvıtıes On Consumer Purchasıng Behavıor
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38810
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seda UYAR - Şebnem ASLAN Dönüşümcü Liderlik, Sosyal Değişim İdeolojisi, İşyeri Sosyal Dâhil Edilme, İşte İyi Olma Hali ve Örgüte Duygusal Bağlılık İlişkileri, 957-974
Relationships Between Transformational Leadership, Social Change Ideology, Workplace Social Inclusion, Well Being at Work and Affective Commitment to Organization
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38805
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kevser Buran - Güngör KARAKAŞ Şule EREN Sosyal Medyanın Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Hitit Üniversitesi Öğrencileri Örneği, 975-982
The Effect of Social Media on Purchasıng Behavıor: The Case of Hıtıt Unıversıty Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.39955
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali ŞAHİN - MD Saiful ISLAM Dijital Bangladeş' 2021 Vizyonu: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Üzerinden Bir Analız, 983-993
Digital Bangladesh’ Vision 2021: An Analysis on Information and Communication Technologies (ICT)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38865
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

ESRA SAYIN - Esra SAYIN Burcu GÜVENEK Sağlık Turizmindeki Teşvik ve Desteklerin Sağlık Turizmine Etkileri: Türkiye İçin Müdahale Analizi , 994-1008
The Effects of Wellness Tourism Incentive and Supports On Wellness Tourism: Intervention Analysis for Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38813
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İsmail AKBAL Türk-İslam Düşüncesinin 20. Yüzyıldaki Temsilcilerinden Ali Şükrü Bey ve Onun Siyasal ve Toplumsal Yaşam Üzerine Düşünceleri , 1009-1022
Ali Shukru Bey, One of The Representatives of Turkish-Islamic Thought in The 20th Century, And His Thoughts On Political and Social Life
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38866
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan EYGÜ - Arife KILINÇ Sosyo–Ekonomik Gelişmişlik Algısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Sıralı Logit Model Yardımıyla Araştırılması: Erzurum–Kayseri Örneği, 1023-1040
The Research of Factors That Affects Socio–Economic Development Perception With The Help of Ordered Logit Model: Erzurum–Kayseri Sample
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/javs.38807
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.