Arnavutluk’ta Gençlerde İnternet Bağımlılığı

Author:

Year-Number: 2016-4
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Daha çok 1990’ların sonunda bireylerin yaşamlarına ve gündemlerine giren internet, gün geçtikçe kullanıcılarını kendine bağlamaktadır. Bugün internet kullanımı, hem dünyada hem de Arnavutluk’ta devasa boyutlara ulaşmaktadır. Dünya’da yürütülen birçok araştırma, internetin en çok çocuklar ve gençler tarafından kullanıldığı saptamıştır. İnternet kullanım sürelerinin artmasıyla birlikte zamanla özellikle gençlerin bağımlı hale geldikleri son dönemlerin önemli sosyal sorunları arasında yer almaktadır. Arnavutluk’ta Gençlerde İnternet Bağımlılığı adı taşıyan bu çalışmada, Tiran’da üniversitede öğrenim gören öğrencilerin (gençlerin) internet kullanımı ve internet bağımlılık düzeyleri konu edinmektedir. Bu kapsamda 2015 yılı Mayıs aylarında Tiran’da 336 üniversite öğrencisine, yüz yüze görüşme yoluyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği de içeren soru formu uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .88,5 olarak bulunmuştur. Alan taraması (Survey) yoluyla elde edilen verilerin analiz ve yorumlanmasıyla şu bulgulara ulaşılmıştır; Öğrencilerin yüzde 72,6’sı günlük internet kullanmaktadır. Öğrenciler, çoğunlukla internete evden bağlanmaktadır. Ev dışındaysa cep telefonlarından ve internet kafelerden bağlanmaktadırlar. İnternet kullanan öğrencilerin yüzde 93,6’sı interneti her gün kullandığı görülmektedir. Yüzde 55’i günlük 1 ile 3 saat arası internete bağlanmaktadır. Aşırı internet kullanımı olarak niteleyebileceğimiz 8 saatten fazla internet kullanmaktadır. Gençler günde ortalama 3 saat 46 dakika internete bağlanmaktadır. Tiran’da üniversite öğrencilerinin binde 3’ü internet bağımlısıdır. Yüzde 8,9’u ise internet bağımlılığı riski taşımaktadır. Kızlar, erkeklere göre daha çok internet bağımlısıdır ve daha çok internet bağımlılığı riski taşımaktadırlar.

Keywords

Abstract

In the late 1990s, the Internet have entered into people lives and agenda, it connects its users day by day. The Internet usage, today is reaching gigantic proportions both in the world in Albania. Many studies carried out in the world, has revealed that the most popular internet being used by children and young people. With the increase in the Internet usage time period, young people have become addicted and this situation can be seen as a social problem among the major social problems. In this study “Internet Addiction in young people in Albania” university students who study in Tirana have been a subject in terms of their internet usage and levels of internet addiction. In this context, in May 2015, face to face meetings have been done with 336 university students in Tirana through the Internet Addiction Scale that includes a questionnaire. The reliability coefficient was found to be 88.5. The findings that have been obtained via survey have been analyzed. The findings revealed that; 72.6 percent of students use the internet daily and students are often connected to the internet at home. In outside they can use mobile phone or internet café in order to connect to the internet. The findings showed that 93, 6’s percent of students use the Internet every day. 55 percent of students are connected to the internet from 1 to 3 hours for a day. We can describe as excessive use of the internet is more than 8 hours. Young people are connected to the internet daily average of 3 hours 46 minutes. 3/1000 university students in Tirana are internet addiction. In addition, 8.9 percent are at risk of Internet addiction. Girls are more dependent on the Internet than men and are more at risk of Internet addiction.

Keywords