Tüketicilerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin ve Ticari İşletmelerin Durumu: Batı Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2016-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 99-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde tüketicilerin korunmasıyla ilgili çalışmaları, çok önceki tarihlere götürmek mümkün ise de bu alandaki somut çalışma 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile şekillenmiştir. Bu tarihten sonra 4077 sayılı yasada yıllar içinde önemli değişiklikler yapılma gereği duyulmuş ve nihayetinde 28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı yeni bir tüketici hakları yasası son şeklini almıştır. Bu çalışmanın amacı, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’da (md.54) yer alan, fiyat etiketi uygulamasının Zonguldak ve Bartın illerinde, işletmeler tarafından uygulanıp uygulanmadığını tespit edilmeye yöneliktir. Uygulama, 2014 yılında her iki şehirde, iki ana cadde üzerindeki perakende satış yapan işyeri üzerinde, katılımsız gözlem yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini her iki şehirde de belirlenen ana cadde güzergâhındaki tüm perakende satış yapan işyerleri oluşturmaktadır. Bu tanıma uyan işletme sayısı Bartın ilinde 180, Zonguldak ilinde ise 209 adettir. Toplam gözleme dâhil edilen işletme sayısı 389 adettir. Yapılan katılımsız gözlem çalışması sonucunda işletmelerin büyük bir kısmının satışa sundukları ürünler üzerine fiyat etiketi koymadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Bartın ilindeki işletmelerin (%29,7) Zonguldak ilindeki işletmelere (%7,2) oranla daha fazla etiket uygulamasına riayet ettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The work on the protection of consumers in our country it is possible to lead to much earlier date. But concrete work in the area has been shaped by history and the 4077 Law on Consumer Protection 23.2.1995. After this date, significant changes have been made over the years in the 4077 law. Finally, date 11.28.2013 and numbered 6502 was adopted a new law on consumer rights. The purpose of this study, the Law on Protection of Consumers (md.54) is located, the price tag for the application of Zonguldak and Bartin province, is intended to determine whether applied by businesses. Applications, which work in 2014 on retail on two main streets in both cities, was conducted with participant observation method. The study consist of all retail businesses in both cities also identified the main street route. This fits the number of enterprises in the province of Bartin 180, and 209 are in the province of Zonguldak. The number of enterprises is 389 units were included pancakes. As a result of participant observation study of business price tag on the products they offer for sale a large portion were found to place. However, businesses in Bartin (29.7%) in the province of Zonguldak businesses (7.2%) than were found to adhere to the further application of labels.

Keywords