Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerler Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2017-8
Number of pages: 25-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir bireyin hayatını düşündüğümüzde zamanının ciddi bir bölümünü iş yaşantısında geçmektedir. Durum böyleyken insanların iş yerlerinde kendilerini iyi hissetmeleri, yaptıkları işten zevk almaları onlar açısından önemlidir. Bu da ancak insanların sevdiği işi yapması ile mümkündür. Bireylerin yaptığı işi sevmelerinde belirleyici olan faktörlerden biriside eğitim hayatlarıdır. Çünkü eğitim hayatı bireyin gelecekte nasıl bir kariyere sahip olacağını doğrudan şekillendirmektedir. Bireylerin özellikle üniversite döneminde tercih ettikleri bölüm kariyerleri için önemli bir basamaktır. Üniversite bölüm tercihlerinde seçmiş oldukları bölümün ön lisans ya da lisans olması bireylerde kariyer değer algılarında farklılıklar oluşturduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmada kariyerin önemli bir belirleyici parçası olan üniversite yaşantısındaki lisans ve ön lisans öğrencilerinin kariyer değer algılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma nicel bir araştırma olup veri toplamak için bir anket çalışması yapılmıştır. Anketlere verilen cevapların sonucuna göre ön lisans ve lisans öğrencilerin kariyer değer algıları boyutlar itibariyle ortalamaları birbirinden farklı çıkmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin kariyer değer algılarının demografik değişkenlerle incelenmesinde istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

When we think about the life of an individual, the vast majority of the time passes through business life. It is important for them to feel good at work and enjoy their work. This is only possible if people do what they love. The basic factor to love their work that individuals do depends on thier education life. Because education directly shapes what kind of career the individual will have in the future. Especially the area the individual choose during pre-universtiy period is the first step of their career. It is thought that individuals who win a pre-license or undergraduate degree in their chosen departments create differences in career anchors perceptions. In this context, it is aimed to reveal career anchors perceptions of undergraduate and pre-license students in university life which is an important determinant of the research. A survey study was conducted to collect data for the study. According to the results of the answers given to the questionnaires, the dimensions of average career anchor perceived by the pre-license and undergraduate students were different from each other. In addition, it was concluded that there were statistically significant differences in the way students' career anchor perceptions when analyzed with demographic variables.

Keywords