Otel İşletmelerinde Eğitim Uygulamaları ve Örgütsel İletişimin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

Author:

Number of pages: 1-12
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu çalışmanın amacı, otelcilik sektöründe çalışan personelin otellerindeki eğitim uygulamaları ve örgütsel iletişime ilişkin algılarını ortaya koyarak, işten ayrılma niyetlerini belirlemek ve eğitim uygulamaları ile örgütsel iletişimin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle konuya ilişkin yerli ve yabancı literatür taranarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra otel işletmelerindeki eğitim uygulamaları ve örgütsel iletişimin işten ayrılma niyetine olan etkisini araştırmak üzere, Turizm Bakanlığına bağlı turizm işletme belgeli Gaziantep ilinde faaliyet gösteren yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 150 personel üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin eğitim uygulamaları ile örgütsel iletişimin, işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the intentions of leave of employment of the personnel working in hotel management sector by revealing their perception on training applications at their hotels and organizational communication, and also to search the effects of training applications and organizational communication on the intention of leave of employment. For this purpose; initially, conceptual frame was set by scanning domestic and foreign literature. Then, a field search was done on 150 personnel working at the starred hotels operating in Gaziantep with tourism operation license of Tourism Ministry in order to search the effects of training applications at hotels and organizational communication on the intention of leave of employment. The hypothesises of the research were tested by being analyzed in SPSS program. At the result of the research, it was established that training applications of hotels and organizational communication have a positive and sensible effect on the intention of leave of employment.

Keywords