Nitelikli Demokrasiden Demokratik Konsolidasyona Demokrasi Yaklaşımları

Author:

Number of pages: 193-208
Year-Number: 2017-12

Abstract

Demokrasi, demokratikleşme ve demokratik konsolidasyon konusunda değişik ölçütler esas alınarak birbirinden farklı tanımlamalar yapılabilir. Şüphesiz demokrasi sadece seçimlerden ibaret bir yönetim biçimi değildir. Demokrasinin nasıl işlediğine dair biçimsel yönünü ele alan prosedürel tanımlamalar yanında onun eşitlik özgürlük ve insan haklarına saygı gibi asli unsurlarını oluşturan, öze ilişkin değerlerini kapsayan tanımlamaları da yapılmaktadır. Prosedürel boyutunun yanında eşitlik, özgürlük gibi demokrasinin içeriğine ve bunların işlerliğine ilişkin boyutları da dahil ederek yapılan tanımlamalar nitelikli demokrasi yaklaşımı olarak adlandırılabilir. Bu yaklaşım demokrasinin kalitesini göstermesi bakımından önemlidir. Prosedürel tanımlamalarının da ötesine geçerek demokrasinin bütün asli unsurlarıyla birlikte işleyen bir rejim olarak var olması, o demokrasinin nitelikli demokrasi olduğunu gösterir. Bu bağlamda demokrasinin bütün kural ve kurumlarıyla bir topluma yerleşip kökleşmesini ve kalıcı olmasını ifade eden konsolidasyon için nitelikli demokrasi temeldir. Böylece asli değerlerine bağlı iyi işleyen bir demokrasinin yaşaması ve sürekliliği mümkün olacaktır. Bu makalede demokrasiyi asli unsurlarıyla birlikte işleyen bir rejim olarak ele alan literatürdeki demokrasi kavramsallaştırmaları kuramsal açıdan değerlendirilmektedir. Makalede demokrasinin kalitesini ve kalıcılığını açıklamak üzere demokrasi tanımlamaları ve konsolidasyonu kuramsal çerçevede incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Democracy, democratization and democratic consolidation can be defined differently on the basis of different criteria. Undoubtedly democracy is not just a form of government consisting of elections. In addition to procedural descriptions of how democracy operates in its formal aspect, definitions are also made that cover core values that make up essential elements such as respect for equality and human rights. Definitions made by including the aspects of regarding the content of democracy, such as equality and freedom as well as procedural aspects, and about their functioning could be called as "Qualified Democracy Approach". This aproach is essential for demonstrating the quality of democracy. The fact that it exists as a regime that goes beyond procedural definitions and contains all the essential elements of democracy indicates that democracy is a qualified democracy. In this context qualified democracy is the basis for consolidation, which means that democracy settled and rooted in a society with all its rules and institutions and permanence. Thus, the life span and continuity of a well functioning democracy based on its principal values could be possible. In this article, the current conceptualizations of democracy in the literatüre, which treat democracy as a working regime with its essential elements, are evaluated from the theoretical point of view. In this study the definitions and consolidation of democracy are examined in an institutional framework to explain the quality and permanence of democracy.

Keywords