Türkiye İmalat Sanayinde Firma Ölçeği Değişmeleri ve İhracat Performansı İlişkisi

Author:

Number of pages: 21-39
Year-Number: 2017-13

Abstract

Öz İhracat, uluslararası piyasalarda küçük ve büyük ölçekli firmalar arasında yaşanan yoğun bir rekabetin ürünüdür. Bu yoğun rekabet ortamında, firmalar maliyet avantajları ile varlıklarını sürdürebileceklerdir. Firma ölçeklerinde meydana gelen artışın ortaya çıkaracağı içsel ekonomiler; teknolojik gelişme boyutuyla da üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasını, içsel organizasyon becerileri boyutuyla yönetim, lojistik ve pazarlama giderlerinin düşürülmesini sağlamakta ve büyüyen firmaların varlığını sürdürmesini, pazar payını artırmasını sağlayabilmektedir. Ancak, firmaların ihracat pazarlarında küçük ölçekli olmaları tek başına bir dezavantaj olarak görülmemektedir. Küçük ölçekli işletmelerde özellikle ürüne ve pazara odaklanabilme, uzmanlaşma kabiliyetinin yüksekliği, sınırlı talep olan pazarlara girebilme esnekliği, pazar koşulları ve tüketici tercihlerindeki değişmelere hızlı tepki verebilme ve nitelikli teknolojiyi kullanabilme yeteneği avantaj olabilmektedir. Türkiye imalat sanayinde toplam girişim sayısının %99’u küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu ölçek yapısının ihracat performansı üzerindeki etkisi çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde ortalama firma ölçeğindeki değişmelerin ihracat performansı üzerindeki etkisi Panel Veri Yöntemi ile analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

Abstract Exportation is a product of intense competition among small and large scale firms at international markets. In these intense competitive markets, firms with cost advantages will be able to survive. Internal scale economies, occurring with the increase in the firm scale, will provide more efficient use of production factors in terms of technological development and will cause reduction in management, logistics and marketing costs in terms of internal organizational capabilities. As a result, growing companies will be able to maintain their existence and increase their market share. However, being a small-scale firm in the export markets is not seen as a disadvantage alone. The ability of focusing on products and markets, the ability of specializing, the flexibility of entering the markets with limited demand, the ability of reacting quickly to changes in market conditions and consumer preferences and the ability of using advanced technology can be an advantage for small-scale businesses. In the Turkish manufacturing industry, 99% of the total number of enterprises consists of small and medium-sized firms. The effect of this scale structure on the export performance is the main subject of this study. In the study, the effect of changes in the average firm scale on export performance in the Turkish manufacturing industry sub-sectors will be analyzed by Panel Data Method.

Keywords