Sessizlik İklimini Geliştiren Bazı Faktörlerin Çalışan Sessizliği ile Olan İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 303-320
Year-Number: 2017-12

Abstract

Günümüzde artan karmaşıklık ve hızla değişimle başa çıkabilmenin yolu, ona uyum sağlama avantajını yakalamaktır. Yönetim okulları ve yöneticiler, örgütsel başarı için çalışanların en önemli kaynak olduklarını vurgulamaktadırlar. Bu nedenle örgütler varlıklarını devam ettirme noktasında, çevresel değişiklere cevap verilebilen, kendilerine güvenen ve sahip olduğu bilgiyi paylaşmaktan korkmayan çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak araştırmalar çalışanların örgütteki potansiyel sorunlar ya da konular hakkındaki bilgi ve görüşlerini bilinçli olarak esirgedikleri ve bu durumun yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada örgütsel sessizlik ve sessizlik iklimi tanımlanmakta ve sessizlik iklimini geliştiren faktörler bağlamında çalışanların sergiledikleri sessizlik davranışları anlatılmaktadır. Yapılan çalışma, çalışanların sessizlik davranışları ile sessizlik iklimini geliştiren bazı faktörler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda İzmir İli kamu kurumlarında çalışan 306 kişiden anket yöntemiyle elde edilen veriler, faktör analizi ve farklılaşma analizleri vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Öncelikle toplanan veriler aracılığıyla, ankette yer alan ifadelerin, değişkenleri ölçme gücünün açıklanabilmesi için faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra hipotezleri test etmek amacıyla farklılaşma analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışan sessizliği ile sessizlik iklimini geliştiren bazı faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, increasing complexity and speed is the way to cope with change, the advantage of adapting to it. Management scholls and managers have been emphasizing on the importance of employee input for the organizational success. For this reason, organizations need workers who can respond to environmental changes, who are confident of their own assets, and who are not afraid to share the knowledge they possess. However, researches have shown that the employees consciously withold their knowledge and ideas about organizational issues and this is a widespreadly observed phenomenon. In the study, the organizational silence and silence climate is defined and the silence behaviors exhibited by the employees in the context of the factors that improve the silence climate are explained. The study is important to determine whether there is a relationship between employees' silent behaviors and some factors that improve the silence climate. For this purpose, the data gathered from 306 people who work at public institutions in İzmir are analyzed via factor analysis, and analysis of variance. At first, factor analysis is used in order to measure the the statement’s exploratory power of variables. Afterwards, analyses of variance is conducted to test the hypotheses. According to the results of the study, it is identified that there is a significant statistical relationship between the issues that employee silence on and some factors that improve the silence climate.

Keywords