İşgücü Sunumunu Etkileyen Ücret Dışı Bir Unsur Olarak "Düzensiz İşgücü Göçü" ve Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi

Author:

Year-Number: 2017-13
Number of pages: 94-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Neoliberal küreselleşme çağı, bilişim teknolojileri ile ulaşımda yaşanan hızlı değişimler sonucunda ulusal piyasaların bütünleştiği bir dönemi ifade eder. Bu bütünleşme sürecinde ticari ve mali sınırlar ortadan kalkarak ticaret ve finans uluslararasılaşmış, aynı zamanda üretim ve dolayısıyla istihdamın yapısı da dönüşmüştür. Yaşanan dönüşüme ilişkin günümüze kadar ortaya çıkan sonuçlar, küreselleşmenin hem ülkeler arasında hem de ülkelerin kendi içinde ekonomik ve sosyal bakımdan büyük eşitsizliklere yol açtığını gösterir. Gelişmiş ülkelerin sermaye birikimlerini güvence altına alan bu yapı, azgelişmiş ülkelerde giderek daha fazla insanın ekonomik ve sosyal yaşamdan dışlanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde sözü edilen dışlanan kişi gruplarının belli bir süre sonra marjinalleşmeleri ve artan çatışmalar ise, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ulus devletin geri çekildiği ve piyasa mantığının egemen olduğu bu yeni yapıda, neoklasik işgücü sunumu kuramına göre “düzensiz işgücü göçü” olgusunu nedenleri ve sonuçları ile incelemek ve özellikle Suriye iç savaşı sonrasında Türkiye işgücü piyasasına etkilerini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Neoliberal globalization age refers to as a process of integration of national markets due to the rapid change of information technologies and transportation. In this integration process, trade and finance have internationalized through the cross border commercial and financial transactions and, at the same time the structure of production and therefore the employment have also changed. The outcomes of this transformation show that globalization leads to significant increase in economic and social inequalities, both intercountry and within-country. This transformed structure which guarantees that the capital accumulation of developed countries causes economic and social exclusion in developing and underdeveloped countries, increasingly. However, marginalisation of excluded groups and growing conflicts threatening the whole world, in today. In this sense, the aim of this study is to examine phenomenon of irregular labour migration with its causes and consequences based on the neoclassical labour supply theory and, to show its effects on the Turkish labor market, especially after the Syrian civil war, in this new structure that the nation states have withdrawn from the economy in favor of market logic.

Keywords