Örgütsel Bağlılık ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 109-132
Year-Number: 2017-13

Abstract

Günümüz ekonomisi, işletmeleri diğerlerinden farklı olmaya zorlamaktadır. Özellikle hizmet sektöründe farklılığın yolu yenilik yapabilmekten geçmektedir. Bunun yanı sıra sektörde örgüt amaçlarına hizmet edecek en önemli üretim faktörü insandır. İşletmeler bu üretim faktörünü etkin bir şekilde kullanarak iş verimliliğini ve dolayısı ile karlılıklarının artırılmasını amaçlamaktadırlar. İşletmeye olan bağlılığın işletmedeki yenilik ve yenilik ile ilgili çalışmaları artıracağı düşünülmektedir. Çalışmanın temel amacı; yiyecek içecek sektöründe mutfak alanında çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılıkları ile yenilik yönetimi arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmanın evrenini Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu üyeleri oluşturmaktadır. 388 adet işgörene anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler IBM SPSS Statistic 20.0 istatistik paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel bağlılık ve yenilik yönetimi arasında pozitif yönlü orta düzeyde (r=0,483; p=0,000<0,05) bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Businesses are encouraged to differentiate in today’s economic conditions. Especially in the service sector, differentiation can ocur through innovation. In this sector, human resources represent the most essential production factor that can serve the goals of the organization. Businesses aim to utilize this production factor effectively to increase productivity and eventually profitability. The commitment to the business is thought to stimulate innovation and efforts related to innovation. The main objective of this work is to evaluate the relationship between the innovation management and the organizational commitment of the kitchen employees in the food and beverages sector. The target population of the study is the members of the Confederation of All Cooks and Confectioners (Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu). A survey has been administered to 388 employees and the data has been analyzed by using the statistical software IBM SPSS Statistic20.0. The results of the analysis show that there is a moderate positive correlation (r=0,483; p=0,000<0,05) between organizational loyalty and innovation.

Keywords