Recep Tayyip Erdoğan’ın Karizmatik Liderlik Özellikleri: Şanlıurfa, Diyarbakır Ve Gaziantep İllerinde Bir Uygulama

Author:

Number of pages: 146-165
Year-Number: 2017-13

Abstract

İnsanlar toplu hayata geçişle beraber bu topluluğu yönlendirecek lidere ihtiyaç duymuşlardır. Dolayısıyla da liderliğin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığı söylenebilir. Liderler liderlik ettikleri grup üzerinde son derece önemli etkileri olan, onların kaderlerindeki en önemli belirleyici aktörlerin başında yer almaktadır. Toplum yapısında meydana gelen değişime paralel olarak liderlerin üstlendikleri roller de değişim göstermiştir. Pek çok liderlik türü söz konusu olup bunlardan siyasi liderlik toplum ve dünyanın geleceğini belirleyici etkiye sahiptir. Liderleri diğerlerinden ayıran çok sayıda özellik söz konusu olup bunlardan birisi de karizmadır. Türk siyasi tarihi incelendiğinde siyasi parti liderlerinin önemli bir kısmının halk ve basın tarafından bazı özelliklerinin, bilhassa da karizmatik tarafının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Türk halkının son dönemlerdeki tercihleri dikkate alındığında Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer liderlere göre bir adım önde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada recep Tayyip Erdoğan’ın sahip olduğu liderlik özelliklerinden karizmatik liderlik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde Aralık 2016-Mart 2017 tarihleri arasında anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Çalışma süresince toplam 300 kişiyle yüz yüze görüşülmüştür. Anket iki bölümden meydana gelmekte olup ilk bölümde demografik özelliklere ilişkin sorular, ikinci bölümde de Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmatik liderlik özelliklerine dair sorular yer almaktadır. Yapılan çalışma neticesinde katılımcıların büyük bölümünün Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini çok beğendiği görülmüştür. Katılımcıların karizmatik liderlik özelliklerinden en etkili olanının "güçlü ikna kabiliyetine sahip olması" özelliği, en az etkili olanının ise "devrimci bir üşünce, üstün bir imaj ya da ideale sahip olması" özelliği olduğunu ifade ettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

With the community life people need leadership to lead this community. Therefore, it can be said that leadership is old as much as the history of humanity. Leaders have very important influences on the group they lead and are among the most important determining actors for the groups in their fate. In parallel with the change in society, the role of the leaders has also changed. There are many types of leadership, and political leadership has a decisive influence on society and the future of the world. There are many features that distinguish the leaders from others, and one of them is the charisma. When the Turkish political history is examined, it is seen that a significant part of the political party leaders are brought to the forefront by some features of the people and the press, in particular the charismatic side. Considering the recent preferences of the Turkish people, it is undeniable that Recep Tayyip Erdogan is one step ahead of other leaders. In this study, it is aimed to examine the charismatic leadership qualities from the leadership qualities possessed by recep Tayyip Erdoğan. In line with this aim, data were obtained by using the questionnaire method between December 2016 and March 2017 in Şanlıurfa, Diyarbakır and Gaziantep. During the study, a total of 300 people were interviewed face to face. The questionnaire comes in two parts and questions about the demographic characteristics in the first part and questions about the charismatic leadership qualities of Recep Tayyip Erdoğan in the second part. As a result of the study, it was seen that most of the participants liked Recep Tayyip Erdogan's leadership very much. It has been seen that the most effective of the participants' charismatic leadership qualities is the "having the ability to have strong persuasion" and the least effective is the "having a revolutionary mind, a superior image or ideal".

Keywords