MYO Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Hilvan Örneği

Author:

Year-Number: 2017-13
Number of pages: 166-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni düzende meslek edinme ve mesleki planlama genç dimağlar için oldukça ehemmiyetlidir. Bu çalışmanın amacı, MYO öğrencilerinin kariyer planlarının ve beklentilerinin ne olduğunu değerlendirmektir. Çalışma, Harran Üniversitesi Hilvan MYO öğrencilerini kapsamaktadır. Evreni temsil etme yetisi olan 197 örnekleme %5 hata oranıyla ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 paket programıyla analiz edilmiştir. Açıklayıcı Faktör Analizi ile kariyer planlaması soruları kariyer algısı ve kariyer değişimi adında iki alt bileşende toplanmıştır. Bağımsız gruplar arasındaki farklılığın testini içeren One-Way ANOVA ve Independent Samples T Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin okudukları programlar ile kariyer planlamaları alt bileşenlerinden kariyer algısı ve kariyer değişimi arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Dahası, mevcut programlarını kendi istekleri ile seçip seçmemeleri ile kariyer algısı ve kariyer değişimi alt değişkenleri arasında da anlamlı bir farklılık bulgulanmamıştır. Ancak cinsiyete göre öğrencilerin kariyer algısı arasında anlamlı bir farklılık teyit edilmiştir. En nihayetinde, öğrencilerin sınıfları ile kariyer değişimi arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

New rehabilitation profession and occupational planning are very important for young minds. The aim of this study is to assess what career plans and expectations of vocational high school students. The study is made up of students from in Harran University Hilvan Vocational. 197 samples with the ability to represent the universe were reached with an error rate of 5 %. The obtained data were analyzed with SPSS 18 packet program. Career planning questions with Explanatory Factor Analysis were collected under one component. One-Way ANOVA and Independent Samples T Test including the test of the difference between independent groups were applied. According to the results of the analysis, no significant difference was observed between career perception and career change in the sub-components of the programs that students read and career planning. Moreover, no significant difference was found between the subscales of career perception and career change, as well as whether they had chosen their current programs with their own will. However, a significant difference was confirmed between the career perceptions of students according to sex. Ultimately, there was a significant difference between the classes of students and career change.

Keywords