Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı: İyi Yönetişim ve Temel Bileşeni Olarak Hesap Verebilirlik

Author:

Number of pages: 178-198
Year-Number: 2017-13

Abstract

Küreselleşmenin berberinde getirmiş olduğu en önemli değişimlerden biri, geleneksel kamu yönetimi anlayışının terk edilmek zorunda kalınmasıdır. Bugün, modern öncesi toplumun bürokratik ilkeleri üzerine inşa edilen kamu yönetimi anlayışı işlerliğini tamamen yitirmiştir. Liberal politikalarla birlikte devletin kamu hizmetlerindeki tekel gücü kırılmış, bilgi ve iletişim teknolojisindeki değişimle de, kamu hizmetlerinde alternatif yöntem ve araçlar ortaya çıkmıştır. Vatandaşı müşteri olarak gören devlet, kamu işletmeciliği anlayışını benimsemiş, kısa süre sonra da kamu politikalarının belirlenmesinde ve temel kamusal hizmetlerle ilgili kararların alınmasında, devletin paydaşları sahneye çıkmıştır. Bu durum yönetişim olarak ifade edilse bile, pek çok alanda meydana gelen değişimler, bu anlayışın bir derece ileri boyutu olan iyi yönetişim kavramını ülkelerin gündemine oturtmuştur. İyi yönetişim pek çok özelliği bünyesinde barındırmakla birlikte, bu bileşenlerin en etkilisi hesap verebilirlik özelliğidir. Hesap verebilirlik, kamu yönetimine karşı duyulan güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanmasının temel anahtarıdır. Ancak hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, devlet ve vatandaş arasındaki güven sorunu aşılabilir. Bu çalışmanın temel amacı, kamu yönetimi düşüncesinde meydana gelen değişime vurgu yaparak, iyi yönetişim kavramını temel özellikleriyle itibari ile açıklamak ve iyi yönetişimde hesap verebilir bir yönetim anlayışının üstlendiği rolleri ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

One of the most important changes that globalization brings with is have to leave the traditional public administration aproach. Today, the public administration understanding built on the bureaucratic principles of pre-modern society has completely lost its function. Along with liberal policies, the monopoly power of the state on public services has been broken, and with the change in information and communication technology, alternative methods and tools have emerged in public services. The state, which regards the citizen as a customer, has adopted the concept of public administration, and soon after the public policies have been determined and decisions about the basic public services have been taken, the state stakeholders have come to the stage. Even if this is expressed as governance, the changes that have come to the foreground of many places have brought the concept of good governance, which is an advanced dimension of this understanding, into the agenda of countries. Good governance, while incorporating many features, is the most effective accountability feature of these components. Accountability is the key to overcoming the crisis of confidence in public administration and ensuring honesty in public administration. However, with an accountable management approach, the issue of trust between the state and the citizen can be overcome. The main purpose of this study is to Emphasizing the changing approach of public administration and explain well the concept of good governance in terms of its basic characteristics and to demonstrate the roles that an accountable management approach in good governance takes.

Keywords