Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği

Author:

Number of pages: 277-292
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu araştırma, çalışanların sınırsız, çok yönlü kariyer tutumlarını tespit etme ve bu tutumların çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirleme amacını taşımaktadır. Bu amaçla, Adana il merkezine bağlı Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan kişiler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sınırsız düşünce yapısı (sınırsız kariyer tutumu boyutu) ile kendi kendini yönlendiren kariyer (çok yönlü kariyer tutumu boyutu); sınırsız düşünce yapısı (sınırsız kariyer tutumu boyutu) ile değer yönelimli kariyer (çok yönlü kariyer tutumu boyutu) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınırsız kariyerin “sınırsız düşünce yapısı” ve çok yönlü kariyerin “değer yönelimli kariyer” boyutuna ilişkin tutumların çalışanların yaşları açısından; sınırsız kariyerin “örgütsel hareketlilik tercihi” boyutuna ilişkin tutumların çalışanların eğitim ve aylık gelir düzeyleri açısından; “sınırsız düşünce yapısı” boyutuna ilişkin tutumların ise çalışanların iş hayatındaki toplam çalışma süreleri ve şu ana kadar çalıştıkları işletme sayıları açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to identify boundaryless, protean career attitudes of employees and reveal whether these attitudes show differences in terms of employees’ demographic characteristics. For this purpose, a research was conducted on individuals working in small and medium-sized businesses operating located in Seyhan, Yüreğir, Sarıçam towns of Adana, province of Turkey. Questionnaire was used as data collection method in the research. The data obtained from the questionnaires were analyzed by using the SPSS. As a result of the research, it was determined that there is a significant positive correlation between boundaryless mindset (dimension of boundaryless career attitude) and self-directed career management (dimension of protean career attitude); boundaryless mindset (dimension of boundaryless career attitude) and values driven (dimension of protean career attitude). Moreover, the attitudes of “boundaryless mindset” dimension of boundaryless career and “values driven” dimension of protean career differ in terms of employees' ages; the attitudes of “organizational mobility preference” dimension of boundaryless career differ in terms of education and monthly income levels of employees; those of “boundaryless mindset” dimension of boundaryless career the total working time of employees in their work life and the number of enterprises they have worked so far.

Keywords