Kobi’lerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Finansal Sorun Çözümüne Katkıları

Author:

Number of pages: 266-274
Year-Number: 2017-13

Abstract

Finansal kurumlar, bilgi teknoloji sektörünün sağladığı inovasyon kabiliyetini, işbirliği imkânlarını ve rekabetçi yönlerini kullanarak, küresel rekabet şansını artırmaktadır. Bilgi teknolojileri ile tüm sektörler için katma değer üreten yenilikçi ürün, faaliyetler geliştirilerek ve ticarileştirilerek etkileşim zinciri oluşmaktadır. Bu teknoloji gerek finansal kurumlarda, gerek kurumun hizmet sunduğu müşterilerin tutumlarında kayda değer değişikliklere sebep olmaktadır. İşletmeler, bilgi teknolojileri ile bir yandan sağlanan hizmetleri verimli sunarken, bir yandan da sunulan hizmetin kanallarının genişletilmesi yoluyla katma değer sağlamaktadır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) uzun dönemde rekabetçi avantaj sağlamaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için sürekli performans artışı yaratmaları temel unsurdur. Yüksek performansa sahip KOBİ’ler kazandıkları rekabetçi avantaj sebebiyle içinde bulundukları ülkenin gelişmesine, uluslararası rekabetçi güçlerinin de artmasını sağlayacaklardır. Performansı eyleme dönüştüren en doğru ve en etkin biçimde kullanmanın yollarından birisi, bilgi teknolojilerinden (BT) yararlanmaktır. KOBİ’ler bu teknoloji ile ürünlerini veya sağladıkları hizmetleri verimli sunarken, diğer taraftan da sunulan hizmetin kanallarının genişletilmesi yoluyla katma değer sağlamaktadırlar. Buna bağlı olarak, hizmet sunulan müşteri profilli de coğrafyadan bağımsızlaşarak değişmekte ve gelişmektedir. Büyüyen ve sürdürülebilir bir iş modeli ile KOBİ’lerin finansal problemlerinden üreterek aşmaları mümkün olacaktır. Çalışmada, bilgi teknolojileri kullanmanın küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde verimliliğe katkıları ikincil verilerin ışığında ampirik olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Financial institutions use its innovation capabilities, cooperation opportunities and competitive aspects to increase their chance in global competition. Also with the help of information technologies, new products and activities that have high net values are produced and marketed to enable the construction of an interaction cycle. This technology not only changed the behavior of financial institutions, but also it changed the behavior of the customers of these institutions drastically. Businesses use information technologies to effectively serve the customers, by also broadening their offerings that adds to their net value. It is very important for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) to attain a constant performance increase for continuing their existence and obtaining long term advantages. SMEs with high performance obtain a competitive advantage, which enables them to compete better in the international arena and also help the development of their country. One of the most effective ways to convert potential into practice is to use Information Technologies (IT). SME's can both benefit from IT to improve their service efficiency and increase their channels of service, which will add to their net value. Another related point is that, customer profile is changing, becoming more unrelated to their geographies. In this environment, SMEs will be able to overcome financial issues with production that is supported by a sustainable and growing business model. In this study, the benefits of using IT for improving efficiency for SMEs are investigated empirically in light of secondary data.

Keywords