Yaşam Doyumu Ve Performans İlişkisi: Adıyaman Üniversitesi Akademik Personeli Uygulaması

Author:

Number of pages: 307-315
Year-Number: 2017-13

Abstract

Örgütlerin varlığını devam ettirebilmesi, verimliliğini ve etkinliğini arttırabilmesi için tüm kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanabilmesi gerekmektedir. Bu kaynaklar içerisinde önemli yeri olan insan kaynaklarını örgüt içindeki diğer kaynaklardan ayıran çok büyük özellikleri vardır; çünkü insan kaynağı örgütlere sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak varlıklarını idame etmelerinde inovasyon ve yenilik gibi alanlarda başat bir rol oynamaktadır. Örgütlerdeki başarının baş faktörlerinden biri olan insan kaynağının, yaşam doyum düzeyinin belirlenmesi ve arttırılma çabaları bu sebeple çok önemlidir. Bu bağlamdan yola çıkan mevcut çalışmanın amacı örgütlerde çalışanların yaşam doyumu ve iş performansı ilişkisini incelemektir. Çalışmada öncelikle yaşam doyumu ve performans kavramları üzerinde durularak, kuramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra her iki değişkenin demografik bileşenlerle ilişkisi incelenmiştir. Son olarak da yaşam doyumu ve iş performansı ilişkisi ele alınmıştır. Araştırma Adıyaman Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 104 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre demografik değişkenler ile yaşam doyumu arasında herhangi bir istatistiksel ilişkiye rastlanamamıştır. Ancak yaşam doyumu ve performans arasında anlamlı pozitif bir ilişki gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

It is essential for an organization to benefit from all its resources in order to exist and increase its efficiency and productivity. The human resource which distinguishes from other resources has many great characteristics when compared with the others. Because human resources play an important role in areas such as innovation for an organization in terms of providing it with sustainable competitive superiority. For this reason it is vital for an organization to determine the life satisfaction level of the employees and try to increase it. Within this context the aim of this study is to examine the relation between the life satisfaction and performance of employees in organizations. Firstly, the concepts of life satisfaction and performance are cleared. Then, the relationship between life satisfaction and performance with the demographic variables has been analyzed. Lastly, the relationship between life satisfaction and the performance has been examined. The study has been carried out with the 104 academicians at Adıyaman University. Considering the findings of the study there is not a relationship between demographic variables and life satisfaction. However, a positive relationship between life satisfaction and the work performance has been observed.

Keywords