Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği

Author:

Year-Number: 2017-13
Number of pages: 418-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksullukla mücadele stratejilerinden biri olan mikrokredi, düşük kredilerle ticari bankaların uygulamış oldukları normlara uygun olmayan dar gelirli kadınları kapsayan herhangi bir kefalet veya ipotek işlemi gerektirmeyen bir borç verme yöntemidir. Bu çalışmada, Erzurum ilinde mikrokredi kullanan kadınların mikrokredi öncesi ve sonrası ekonomik koşullarına bakılarak mikrokredinin başarısını tespit etmek amaçlanmıştır. Erzurum ilinde 122 adet Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) üyesine yapılan anket sonucunda elde edilen bulgular mikrokredinin gelir seviyesini artırdığı yönündedir. Çalışmanın sonuçlarına göre mikrokredi, sermaye eksikliğinden dolayı çalışamayan kadınların ekonomik hayata girmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kadınların para kazanmaya başladıktan sonra kendilerine olan güvenlerinin arttığı da tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Microcredit, one of the struggle strategies with poverty, is a lending method including the low-income women that doesn’t require any guarantee and conform to the norms applied by commercial banks. In this study, it is aimed to identify the success of microcredit by analyzing the changings in the economic conditions of people after using this credit. The findings of the study obtained from the survey that was applied to the 122 members of Turkey Grameen Microfinance Program (TGMP) in Erzurum shows that microcredit increases the income level of these members. According to the results of the study, microcredit has provided women, being unable to work due to lack of capital, to join life of economic. Additionally it has been seen that their self-confidence of these women increased after beginning to earn money.

Keywords