AB Kişilik Tiplerinin İnternet Bankacılığına Duyulan Güvene Etkisi Var Mıdır?

Author:

Number of pages: 435-444
Year-Number: 2017-13

Abstract

Bu çalışmanın amacı A ve B kişilik tiplerinin son yıllarda kullanımı artmakta olan internet bankacılığına olan güven üzerinde farklı etkiye yol açıp açmadığını ortaya çıkarmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Uşak ilinde kolayda örnekleme yoluyla 359 kişiye ulaşılmıştır. Kişilik tipleri ile internet bankacılığına duyulan güven arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları, B tipi kişiliğe sahip müşterilerin internet bankacılığına güvenme düzeyinin A tipine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuçlar akademisyenler, bankalar ve politika yapıcılar için faydalı veriler sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveals whether A and B personality types have a different influence on trust in Internet banking, has been growing in use in recent years. Questionnaire was used as data collection method in the study. 359 people were surveyed by convenience sampling in Uşak province in Turkey. Structural Equation Model(PLS-SEM) is used to reveal the relationship between personality types and trust in internet banking. The results of the analysis show that customers with type B personality have a higher level of trust in internet banking than type A. The results provide some implications data for academics, banks and policy makers.

Keywords