Radikal Prostatektomi Maliyetlerini Ve Maliyet Etkililiğini İnceleyen Çalışmaların Sistematik Derlemesi

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi
Number of pages: 143-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, 2001-2017 yılları arasında uluslararası literatürde prostat kanseri ameliyatında kullanılan açık radikal prostatektomi, laparoskopik radikal prostatektomi ve robotik radikal prostatektomi yöntemlerinin maliyet etkililiği ve maliyet karşılaştırması ile ilgili yayımlanan bilimsel makalelerin sistematik derlemesi yapılmıştır. İkincil verilerin kullanıldığı sistematik derleme çalışmasının hazırlanmasında, PRISMA metodu takip edilmiştir. Belirlenen tarama kriterleri doğrultusunda PubMed, Web of Science, Science Direct ve National Institute for Health Research - Economic Evaluation veri tabanlarındaki uluslararası yayınlar taranmıştır. Taramada 27 yayın çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan yayınların; 10’unda yatış günü, 5’inde komplikasyon oranı, 3'ünde yeniden başvuru, 5'inde kan transfüzyonu ihtiyacı gibi değişkenler bakımından robotik cerrahinin daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen bilimsel yayınların 20'sinde robotik radikal prostatektomi ameliyatının maliyetinin laparoskopik radikal prostatektomi ve açık radikal prostatektomi ameliyatı maliyetinden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya alınan 2 yayında prostatektomi yöntemleri arasında kazanılan QALY bakımından anlamlı farklılık bulunmazken; iki yayında robotik radikal prostatektomi ameliyatı ile kazanılan QALY miktarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Büyük yatırımlara ihtiyaç duyan robotik radikal prostatektomi yönteminin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini de dikkate alınarak değerlendirilmesi yatırım kararlarının alınmasında bilimsellik sağlayabilir.

Keywords

Abstract

In the study, a systematic review of published scientific articles on the cost effectiveness and cost comparison of open radical prostatectomy, laparoscopic radical prostatectomy, and robotic radical prostatectomy methods used in prostate cancer surgery in the international literature was conducted between 2001-2017. The PRISMA method was followed in the preparation of the systematic review study using secondary data. International publications in PubMed, Web of Science, Science Direct, and National Institute for Health Research - Economic Evaluation databases were searched in line with the specified screening criteria. The results of the screening were included in the study of 27 publications. The robotic surgery is determined as more advantageous with respect to variables as publications received for study; the day of hospitalization at 10, complication rate at 5, re-admission at 3, and need for blood transfusion at 5. It has been determined that the cost of robotic radical prostatectomy surgery in 20 of the scientific publications included in the study is higher than the cost of laparoscopic radical prostatectomy and open radical prostatectomy. While there were no significant differences in the QALY values obtained between two prostatectomy methods in the two publication in study; two publications reveal that the amount of QALY gained by robotic radical prostatectomy surgery is higher. Evaluation of the robotic radical prostatectomy method, which requires large investments, taking into account the effects on the quality of life, may provide scientificness for taking investment decisions.

Keywords