Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı Yönetim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 165-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin arttığı günümüz dünyasında örgütlerin en önemli hedefi kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak çıktılarını en üst düzeye çıkarabilmektir. Ancak örgütler açısından bu yeterli olmamakta örgütün yaşamını sürdürdüğü çevrede benimsenmesi, hizmet sunduğu halk ya da müşterileri tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Bu da ancak etkili bir örgüt ile mümkün olmaktadır. Günümüzde etkili örgütlerin beşeri sermayeye yani insan unsuruna önem vererek bunu gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışmada katılımcı yönetim perspektifinden örgütsel etkililiğe değinilmekte ve günümüz modern örgütlerinde, örgütün yaşamını devam ettirebilmesi için etkililiğin önemine dikkat çekilerek, örgütsel etkililiği sağlamada bir araç olarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Çalışmada, örgütsel etkililiğin, örgütsel etkinlik ve verimliliği de içine alan, farklı bir kavram olduğu vurgulanmaktadır. Örgütsel etkililiğin sağlanmasında bilgilerini astları ile paylaşan, çalışanlarını yönlendirebilen, katılımcı yönetim anlayışına sahip yöneticinin rolünün önemli olduğu ifade edilmektedir. Yöneticinin görevinin, örgütün amaçlarını benimseyen, kararlara katılan bir bireyin oluşmasına katkıda bulunmak olduğu belirtilmektedir. Örgütsel etkililiği oluşturan bireysel ve örgütsel unsurlar katılımcı yönetim anlayışı üzerinden değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In today's world where competition is increasing, the most important goal of organizations is to use their resources effectively and efficiently and to maximize their output. However, in terms of organizations, this is not enough, the adoption in the environment in which the organization is living should be accepted by the people or customers whom it serves. This is only possible with an effective organization. Today, it is seen that effective organizations have realized this by paying attention to human capital, that is, human factor. In this study, organizational effectiveness is addressed from the perspective of participatory management and emphasizes the importance of effectiveness in maintaining modern life in today's modern organizations, emphasizing the necessity of adopting participatory management approach as a means of ensuring organizational effectiveness. In the study, it is emphasized that organizational effectiveness, organizational efficiency and productivity are also included but different from these concepts. It is stated that the role of the manager who shares the information with his subordinates and directs his employees and who has a participatory management approach is important in providing organizational effectiveness. It is stated that the role of the manager is to contribute to the formation of an individual who embraces the goals of the organization and participates in the decisions. The individual and organizational elements that constitute organizational effectiveness are evaluated through participatory management understanding.

Keywords