Meslek Yüksekokullarında Yenilikçi Okuryazarlık Oranının Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 66-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik güç denilen küresel işletme dünyasında, yenileşimci (inovasyon) çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Yaşanılan bu çağda değişmeyen ve yenilikçi olmayan ülkelerin rekabet etme gücünün olmadığı görülmektedir. Ülkemizin kalkınma gündeminde yeni oluşmaya başlayan ancak ekonomimizin ve toplumsal refah seviyemizin gelişmesini yakından ilgilendiren “Eğitimde Ulusal ve Uluslararası İnovasyon” kavramı sektöre eleman hazırlayan yükseköğretim kurumlarının yakından takip etmeleri gereken önemli bir konu olmuştur. Sektör için nitelikli ara eleman yetiştiren kalkınma politikaları içinde de önemli bir misyon üstlenen meslek yüksek okullarının, öğrencilerin yetiştirilmesinde rolü tartışmasızdır. İhtiyaç olunan insan kaynağını yetiştiren öğretim politikaları; bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi, üretici ve bunu endüstriyel faydaya dönüştürücü olmalıdır. Bu araştırmada Hereke Ö.İ.U Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 Bahar Döneminde okul ortak dersi kapsamında yeralan Ar-Ge ve Proje Yönetimi dersindeki öğrencileri ile öğretim politikalarının yenileşime (inovasyona) ve yaratımcı birey olmaya katkısı incelenerek “eğitim-inovasyon-ar-ge ihtiyacı” kavramının meslek yüksekokullarında farklı uygulamalar yapılmasına dair önerileri ve buna bağlı bir model önerisi sunulmuştur. Veriler araştırmacı gözlem formu ve ders içi değerlendirmeler sonucu elde edilmiştir. Araştırma sonucunda yazar Asiye Yüksel tarafından “yenilikçi okuryazarlık anketi” ve buna dair bir model önerisi oluşturulmuştur. Bu çalışmayla yenilikçi okuryazarlık oranının artırılmasına yönelik öneriler ile bu kavramının önemine dikkat çekilmek istenmiştir.

Keywords

Abstract

In the world of global business called economic power, innovation is increasingly important. It is seen that there is not a rival power of the countries which are unchanging and innovative in this era. The concept of "National and International Innovation in Education" has become an important subject that should be followed closely by the higher education institutions that prepare the sectoral element, which is newly emerging in the development agenda of our country but closely related to the development of our economy and our level of social welfare. The role of vocational colleges, which undertake an important mission in the development policies that produce skilled intermediate staff for the sector, in the training of students is not debatable. The teaching policies that provide the needed human resources; based on science and technology, must be the manufacturer, and transform it into industrial benefit. In this research, the contribution of R & D and Project Management course students and teaching policies to innovativeness and creator individual in 2016-2017 Spring Semester in Hereke Ö.İ.U Vocational School was examined and the results of "education-innovation-ar- ge needs "concept for different applications in vocational schools and a model proposal based on it. Data were obtained from the researcher observation form and in-class evaluations. As a result of the research, author Asiye Yüksel created an "innovative literacy questionnaire" and a model proposal for it. It is desired to draw attention to the importance of this concept with suggestions for increasing the innovative literacy rate with this study.

Keywords