Arz Yanlı İktisadın ABD, İngiltere ve Özal Tarafından Türkiye’de Uygulanışının Teorik Analizi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 86-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vergi oranlarında yapılan değişiklik ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaktadır. Literatürde genel anlamda vergi oranlarındaki artışın ekonomide olumsuz etkilerinin olduğu aksine vergi oranlarında meydana gelen azalış ise ekonomiyi uzun dönemde olumlu yönde etkilediği kabul edilmektedir. Arz Yanlı İktisat 1970'lerden sonra ortaya çıkan ekollerden biridir. Keynesyen Teoriye karşı olarak ortaya çıkan bu ekolün özünü Laffer eğrisi oluşturmaktadır. Laffer eğrisi vergi gelirleri ile vergi oranları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Arz yanlı İktisat politika aracı olarak vergileri kullanmıştır. Vergi oranlarında yapılan değişiklikler ile ekonomik hayata müdahale etmiştir. Vergi oranlarında yapılan indirimler ile üretimin arttırılması amaçlanmıştır. 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik sorunları çözmek amacıyla Arz Yanlı Politikalar başta ABD olmak üzere bir çok ülkede uygulanmıştır. Bu çalışma ile Arz yanlı iktisadın kavramsal çerçevesi, tarihsel perspektifi ile ABD, İngiltere ve Türkiye’de 1980’li yıllardaki arz yönlü iktisat uygulamalarının ülkeler bazındaki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı ise; uygulanan bu politikaların ülke ekonomisinde nasıl sonuçlara yol açtığını göstermektir.

Keywords

Abstract

The change in tax rates influences economic activities. In the literature, it is generally accepted that the increase in the tax rates has negative effects on the economy in the long term, whereas the decrease in the tax rates has positive effects. Supply Side Economics is one of the principles that emerged after the 1970s. The essence of this principle, which emerged against the Keynesian Theory, consists of the Laffer curve. The Laffer curve examines the relationship between tax revenues and tax rates. Taxes are used as a policy instrument in supply side economics. With the changes in the tax rates, it intervenes in the economic life. It is aimed to increase production with discounts on tax rates. In order to resolve the economic problems experienced in the 1970s, Supply Side Policies were applied in many countries, particularly the USA. This study analyzes the conceptual framework and historical perspective of supply side economics, and the effects of the supply side economics applications in the United States, England and Turkey in the 1980s . The aim of the study is to reveal the consequences of these policies on the economies of the given countries.

Keywords