Denetimli Serbestlik Sistemindeki Çocuk ve Gençlerde Öz Değer, Akran İlişkileri ve Ebeveyn Yetkinliği Boyutları

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 25-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, suça sürüklenen ve toplum temelli bir hizmet modeli olan denetimli serbestlik sisteminde dâhil olan çocukların öz değer, akran ilişkileri ve ebeveynlerinin ebeveyn yetkinliği üzerine bir analiz sunmaktadır. Özdeğer, akranlarla ilişkiler ve çocuk-gençlerin ebeveynlerinin ebeveyn yetkinliği denetimli serbestlik uygulamalarında ve mesleki hizmetlerin sunumunda değerlendirilmesi gereken belirleyici dinamiklerdir. Düşük özdeğer, olumsuz rol model ile ilişkiler, çete gruplarına dâhil olma, düşük ebeveyn yetkinliğine sahip ebeveynler denetimli serbestlik sistemindeki çocuk ve gençlerin yükümlülüklerini yerine getirmeme, yeniden suç işleme ve topluma uyum sağlayamama gibi olumsuz çıktılara neden olabilmektedir. Denetimli serbestlik sisteminde çocuk ve gençlerin kendilerini değerli, yetkin ve etkili hissetmeleri, akran ilişkilerinin düzenlenmesi, ebeveynlerinin ebeveynlik becerilerinin geliştirilebilmesi için danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir. Denetimli serbestlik kapsamında çocuk ve gençler için planlanan uygulama ve müdahale sürecine akranların, ailenin katılımı ve aktif rol alması tedavinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır ve özellikle çocuk ve gençler için denetimli serbestlik sisteminde yürütülen müdahale programlarının etkililiği açısından kritik öneme sahiptir.

Keywords

Abstract

This study presents an analysis of the self-worth, peer relationships and their parent’s parental competence of the children and youngsters in probation system as a community-based model. Self-worth, peer relationships and parental competence are determinative dynamics that should be assessed in probation practices and in the delivering of professional services. Low self-worth, relationships with negative role model, inclusion in gang groups, parents have low parental competence cause some negative outputs such as; children and youngsters do not to fulfill their obligations, do not to fit into society and re-offending. In probation system, counseling services should be provided for children and youngsters to feel themselves valuable, competent and effective, the organization of peer relations, the development of parents' parental skills. Peer and parent participation and taking active role in the process of the planned intervention and practices for children and youngsters constitutes an important dimension of treatment. Especially these factors have critical importance for effective intervention programs for children and youngsters in probation system.

Keywords