Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Öğrenci Perspektifnden Değerlendirilmesi: Kocaeli Üniversitesi'ne Bağlı 5 Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 231-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Daha geniş bir öğrenci grubuna eğitim verilmesi, ders içeriklerinin oluşan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak şekilde sürekli güncellenmesi yanında uygulamaya da ağırlık verilmesi üniversite eğitiminden temel beklentilerdir. Meslek Yüksekokulları ise, ülkenin sosyo ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, sektörlere ara (aranan) eleman yetiştirmek amacıyla kurulan yüksek öğretim kurumlarıdır. İş dünyasının mesleki eğitimden beklentileri olmasının yanında Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin de mesleki eğitimden beklentileri vardır. Ülkelerin kalkınmasında önemli misyon üstelenen MYO’larda muhasebe eğitiminin öğrenci persfektifinden incelenmesi ihtiyacı, bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu konuda ki farkındalıklarını arttırmak için nasıl bir yapılanmanın gerektiğine vurgu yapan bu çalışmanın literatüre önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. Çalışmada, Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının genel durumu ve sorunları ele alınmış, Kocaeli Üniversitesine bağlı MYO’larda Muhasebe Programlarında okuyan öğrencilerin programlarını seçme nedenleri ortaya konulmuş, aldıkları muhasebe eğitiminin gelecekle ilgili hedeflerine yönelik uyumluluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda MYO’larda bulunan öğrenciler çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

As well as training for a wider group of students and constantly updating the course content to cover the whole new knowledge areas, putting emphasis on application is a fundamental expectation of university education. Vocational Schools are higher education institutions established to meet the socio - economic needs of the country and to train the intermediary (in demand) personnel. Just as the business world has expectations from vocational education, vocational school students also have expectations from vocational education. The need for the study of accounting education in Vocational Schools of Higher Education (VSOHE), which have assumed an important mission in the development of the countries, from the perspective of the students constitutes the basis of this research. It is believed that this work, which emphasizes what kind of structuring is necessary to raise students' awareness in this regard, will be an important source in the literature. In the study, the general situation and problems of Vocational Schools of Higher Education in Turkey were discussed, the reasons for choosing the programs of the students studying in the Accounting Programs of the VSOHE affiliated to Kocaeli University were revealed, and the compatibility of the accounting education they received with their future goals was determined. To this end, the students in the VSOHE formed the sample of the study. The collected data were analyzed with descriptive statistics and quantitative data analysis methods.

Keywords