Kamu Kurumlarında İnovasyon ve Girişimcilik.

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 111-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşması, işletmelerin iş yapma biçim ve modellerini, bireylerin yaşam tarzlarını, istek ve taleplerini etkilemiş ve toplumda bir e-dönüşüm süreci başlamıştır. İşletmeler hem rekabet üstünlüğü sağlamak hem de değişen birey istek ve taleplerini karşılamak amacıyla inovatif uygulamalarına hız kazandırmışlardır. Bilgi iletişim teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi ve internetin da yaygınlaşması sadece işletmeleri değil kamu kurum ve kuruluşlarını da derinden etkilemiş kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler inovatif faaliyetlerle kendilerini yenilemek zorunda kalmışlardır. Günümüzde girişimciler yetenek ve kapasitelerini analiz ederek organizasyonlarında inovatif kültürü oluşturmaları ve teknolojik gelişmelere göre iş geliştirme planlarını yapmaları önem kazanmıştır. Teknolojik gelişmelerin işe en uygun yansıtılabileceği yol ise girişimciliktir. İşletmelerin rekabet edebilmelerinin yolu girişimcilik yetenekleri ve risk üstlenme durumlarına bağlı olan inovasyon uygulamalarından geçmektedir. Girişimcilik süreci beraberinde inovatif süreçleri getirmek suretiyle sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmektedir. Girişimcilik ve inovasyonun geliştirilmesi, teşvik edilmesi öncelikle devletlerin geliştirecekleri ekonomik, yasal düzenleme ve teşviklerle sağlanabilecektir. Ayrıca, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesinde kamu kurumlarına, sanayi ve teknoloji işletmelerine, üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Ülkeler, girişim ve inovasyonu hem kendi kurum ve kuruluşlarında hem de işletmeler ile ilgili oluşum ve faaliyetlerini kolaylaştırıcı birçok yasal düzenlemelerle desteklemektedirler. Bu bağlamda, kamuda inovatif kültürü geliştirmek, çalışanları eğitmek ve farkındalık oluşturmak, inovatif uygulamaların önündeki tüm engelleri kaldırmak sürdürülebilir büyümenin ön şartıdır. Bu çalışmanın amacı kamu kurum kuruluşlarında çalışanların inovasyon algıları ve girişimcilik tutumlarını belirlemek ve inovasyon algıları ile girişimcilik tutumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İnovatif faaliyetlerin girişimcilikle birleştiği çerçeveyi göstermek, çalışanların inovatif ve girişimciliğe yönelik algı ve tutumlarını ölçmek amacıyla Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve TÜİK kurumlarının 200 çalışanına anket yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve TÜİK kurumlarında çalışan personelin inovasyon algıları ile girişimcilik tutumları arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiş olup, çalışanların inovasyon algıları arttıkça girişimcilik tutumlarının da arttığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda inovasyon ve girişimciliğin kamuda uygulama sonuçlarıyla öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The development of information communication technologies and the widespread use of the internet have affected the styles and modes of doing business, the lifestyles of individuals, their requests and demands , and an e-transformation process has begun in society. Businesses have accelerated their innovative applications in order to provide both competitive advantage and meet the changing individual requests and demands. The rapid development of information communication technologies and the widespread use of the Internet have been deeply affected not only by businesses but also by public institutions and organizations and then have forced public institutions, organizations and enterprises to innovate themselves with innovative activities. Nowadays, it is important for entrepreneurs to analyze their talents and capacities, to establish an innovative culture in their organizations and to make business development plans according to technological developments. Entrepreneurship is the way in which technological developments can best be reflected in the work. The way in which businesses can compete is through innovation practices that depend on entrepreneurial abilities and risk-taking situations. The entrepreneurship process encourages sustainable growth by bringing together innovative processes.The development and promotion of entrepreneurship and innovation will be achieved primarily through economic, legal and regulatory developments by governments. In addition, public institutions, industrial and technology enterprises, universities have great duties. States have made more applicable formation and activities of innovations and entreneurships both their institutions and business with a number of legal regulations. In this context, developing innovative culture in public, educating employees and raising awareness, and removing all obstacles to innovative practices are prerequisites for sustainable growth. The aim of this study is to determine the perceptions of innovation and entrepreneurship of employees in public institutions and to determine the relationship between innovation perceptions and entrepreneurial attitudes. The survey method was applied to 200 employees of the Konya Department of Taxation and Turkish Statistical Institute in order to show the framework in which innovative activities combine with entrepreneurship and to measure employees' perceptions and attitudes towards innovation and entrepreneurship. At the end of the this study, a strong relationship between innovation perceptions and entrepreneurship attitudes of personnel working in Konya Department of Taxation and Turkish Statistical Institute institutions has been observed and entrepreneurship attitudes have been found to increase as the innovation perception increases. As a result of the study, suggestions are presented with the results of the implementation of innovation and entrepreneurship in the public sector.

Keywords