Otel Çalışanlarının Liderle Özdeşleşme Tutumları: Antalya Örneği

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm ve Otel İşletmeciliği, Örgütsel Davranış
Number of pages: 10-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda, liderlik alanında yapılan araştırmaların sayısının artması ve konunun pek çok farklı sektörde ve farklı değişkenlerle birlikte ele alınması, liderlikle ilgili yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Liderle özdeşleşme, yeni fakat nispeten daha az ele alınmış konulardan biridir. Liderle özdeşleşme, takipçilerin amaçlarını liderlerinin amaçlarıyla uyumlaştırdığı bir iletişim sürecidir. Liderleriyle özdeşleşen takipçiler, liderlerinin gösterdiği hedeflere kendilerini adamaktadırlar. Bu çalışmada, otel işletmelerinde çalışanların liderle özdeşleşme tutumları araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya’da bulunan ve turizm işletme belgesine sahip otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem ise tabakalı örnekleme metodu ile belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, anket tekniği ile elde edilmiştir. Anketler yüzyüze metodu ile uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde betimleyici istatistikler, faktör, t-testi ve one-way anova analizleri kullanılmıştır. Sonuçta, otel çalışanlarının liderle özdeşleşme tutumlarının orta düzeyde olduğu ve bu tutumun medeni durum, otelde çalışma süresi ve kadro türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, the increasing number of researches conducted in the field of leadership and handling of the subject in many different sectors and with different variables have laid the groundwork for the emergence of new approaches to leadership. Identification with leader is one of the new but relatively underlined issues. Identification with leader is a communication process in which followers’ goals are aligned with the goals of their leaders. Followers who identify with their leaders are committed to the goals of their leaders. In this study, the attitudes of employees in hotel business to identify with the leader were investigated. The universe of the research is made up of the employees of the hotel enterprises in Antalya with the tourism operation document. The sample was determined by stratified sampling method. The data used in the research were obtained by questionnaire technique. The questionnaires were applied by face-to-face method. Data were analyzed with the SPSS program. Descriptive statistics, factor, t-test and one-way anova analyzes were used in the analyzes. As a result, it was found that hotel employees had a middle level of identification with the leader and this attitude significantly differentiated according to the marital status, term of employement at the hotel and the type of position.

Keywords