İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme A.B.D. Muhasebe B.D.
Number of pages: 104-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme bölümü öğrencilerinin mezun olduktan sonra, kamu sektöründe ve özel sektörde iş olanakları bulunmaktadır. İşletme bölümü mezunlarından, muhasebe bölümünde çalışmayı tercih edenlerin lisans öğrenimi sırasında aldıkları “Bilgisayarlı Muhasebe” dersindeki başarı durumları, aldıkları teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İİBF İşletme bölümünde “Bilgisayarlı Muhasebe” dersini almış öğrencilerin başarı düzeylerinin ve derse bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin bilgiler ilgili üniversitenin öğrenci bilgi sisteminden alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin derse olan bakış açılarının belirlenmesine yönelik anket uygulanmış ve anket verilerinin analizinde, SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, “Bilgisayarlı Muhasebe” dersine yönelik bakış açıları arasında “Kullanılan Paket Programlar Hakkındaki İfadeler” ve “Öğrencilerin Derse Yönelik Tutum ve Bakışları Hakkındaki İfadeler” bakımından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların “başarı düzeyleri” ile “öğrenim türü” arasında negatif yönlü çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

There are job opportunities in the public and private sectors of the students after graduating from Department of Business Administration in Faculty of Economics and Administrative Sciences. The computerized accounting course they have taken during their undergraduate studies for The Department of Business Administration graduates who prefer to the accounting profession is important to transfer into practice theoretical informations. In this research, it is aimed to determine of success status and viewpoints towards course of the students who have taken the computerized accounting course in Business Administration Department in Faculty of Economics and Administrative Sciences in Osmaniye Korkut Ata University (OKU). For this purpose, information about the success status of the students has taken from the student information system of the relevant university. In addition, a survey was applied to determine viewpoints towards course of students and SPSS statistical program was used in the analysis of the survey data. As a result of the analysis, significant differences were found among “Expressions about used package programs” and “Expressions about the attitudes and viewpoints towards the course of students”. Furthermore, there was found a very weak negative and statistically significant relationship between the “success levels” and “type of learning” of the participants.

Keywords