KOBİ’lerin Katılım (İslami-Faizsiz) Bankalarının Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kafkas Üniversitesi
Number of pages: 54-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güçlü rekabet ortamında katılım bankaları müşterilerin memnuniyetini önemsemek zorundadır. Bu anlamda katılım bankaları müşterileri ile arasındaki ilişkileri daha sağlıklı ve güvenli bir zeminde sürdürebilmesi için müşterilerden gelen eleştirileri ve önerileri dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Dolayısıyla bankalar mevut ve potansiyel müşterilerini hizmetleri hakkında doğru, etkin ve zamanında bilgilendirmelidir. Bu çalışmanın temel amacı, mevcut ve potansiyel banka müşterilerinin katılım bankalarının faaliyetlerine yönelik müşteri tutum ve algısını ölçmektir. Veri kaynağı toplama aracı olarak Kars il merkezinde faaliyet gösteren KOBİ’ler tercih edilmiştir. Çalışmada yer alan veriler hazırlanan anket formu aracılığıyla KOBİ sahip ve yöneticileri ile birebir görüşülerek uygulanmıştır. Elde edilen 227 anket istatistiksel analizlere dâhil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve bütün analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre bütün demografik özelliklerde bazı sorulara verilen cevapların ortalamaları arasında anlamlı (P<0,05) bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In a competitive environment, participation banks have to pay attention to customer satisfaction. In this sense, participation banks should carefully evaluate the criticism and recommendation of the customers so that they can maintain the relationship with their customers on a more healthy and secure basis. Therefore, banks should inform their existing and potential customers about their services accurately, effectively and in a timely manner. The main purpose of this study is to measure the attitudes and perceptions of existing and potential participation bank customers towards the activities of these banks. SMEs operating in the province of Kars were preferred as data collection tools. The data in this study were obtained by administering the questionnaire individually to the owners or the managers of SMEs. The obtained 227 questionnaires were statistically analyzed. According to the results of the analysis, data were normally distributed and parametric tests were used in all analyzes. According to the obtained statistical results, there was a significant difference (p<0,05) between the means of the answers given to some questions in all demographical characteristics.

Keywords