Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2018-20
Number of pages: 612-620
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

diğer bireylerden ayrılmaktadır. Bu açıdan kültürel değerler, örgüt içi rolleri ve iletişim normlarını belirlemeleri nedeniyle, önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının güç mesafesi algılamalarının sessiz kalma davranışlarına anlamlı bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde kamu sağlık sektöründe çalışan 180 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri anket yöntemiyle elde edilerek, korelasyon ve regresyon yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda güç mesafesi örgütsel sessizliği pozitif yönde etkilemektedir.

Keywords

Abstract

Individuals within a culture are far different from others, according to the degree of validation of their dominant values of their cultures. In this respect, cultural values have become an important issue because of their role within organizations and their determination of communication norms. The purpose of this study is to determine whether healthcare employees s have a meaningful effect on the silent behavior of power distance perceptions. The study was carried out on 180 people working in public health sector in Balıkesir's districts of Bandırma and Erdek. The data of the study were obtained by the questionnaire method and analyzed by correlation and regression methods. As a result of the study, power distance affects organizational silence in the positive direction.

Keywords