Marshall - Lerner Koşulu ve J Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Farklı Gelir Gurubu Ülkeleri İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İKTİSAT
Number of pages: 550-561
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dış ticaret yaparak gelir elde edip, ekonomik büyümelerini artırmak ve kalkınmak bütün ülkelerin öncelikli hedeflerindendir. Ancak ülkeler dış ticaretten her zaman kazançlı çıkamamakta, dış ticaret açığı verebilmektedirler. Dış ticaret açığı, cari işlemler açığının da temel nedeni olup, ülkeleri ekonomik krize sürükleme riski vardır. Bu nedenle ülkelerin dış ticaret dengelerinin belirleyicilerinin ve sürdürülebilirliğinin sıklıkla analiz edilmesinde yarar vardır. Bu çalışmada reel efektif döviz kuru, yurtiçi milli gelir düzeyi ve dünya milli gelir düzeyinin dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri, farklı gelir guruplarında yer alan 80 ülkenin, 1960-2016 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; yüksek gelirli ülkeler haricindeki ülkelere Marshall–Lerner koşulunun geçerli olduğu, dolayısıyla bu ülkelerde döviz kurunun, dış ticaret dengesini iyileştirici bir politika aracı olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. J Eğrisi hipotezinin, sadece yüksek gelirli ülkelerde, zayıf biçimde geçerli olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Increasing economic growth and development by achieving income from foreign trade is a priority target of all countries. However, countries do not always benefit from foreign trade, they also can give foreign trade deficit. Foreign trade deficit, which is the main reason for the current account deficit, carries a risk that countries would be dragged into economic crisis. For this reason, it is useful to analyze the determinants and sustainability of countries' foreign trade balances frequently. In this study, the effects of real effective exchange rate, domestic national income and world national income on foreign trade balance are examined by panel data analysis using data from 80 countries in different income groups for 1960-2016 periods. As a result of analysis; it has been determined that Marshall-Lerner condition is valid at countries other than high - income countries, so exchange rate can be used as a policy instrument to improve foreign trade balance in these countries. The J-curve hypothesis is found to be weakly valid only in high-income countries.

Keywords