Semboller Aracılığıyla Sürdürülen Çatışma Üzerine: Sembolik Çatışma Kuramı

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Siyasal Antropoloji, Çatışma ve Barış Çalışmaları
Number of pages: 680-689
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Semboller hem çatışmalarda hem de çağdaş barış süreçlerinde (pozitif veya negatif) kritik rollere sahip birimlerdir. Barış anlaşması imzalanmış ve makro meseleler üzerinde anlaşmaya varılmış örnekler incelendiğinde çatışmanın potansiyel olarak devam ettiği görülür. Bunun sebebi ise kültürel meseleler olarak kodlanan ikincil meselelerin önemsenmemesidir. İkincil olarak görülen konulardan biri de sembol ve sembolik unsurlardır. Bunlar elbette ki çatışmanın temel sebebi ya da uzlaşmayı sağlayacak en önemli meseleler değillerdir. Ancak sembolik alana bakıldığında orada sürdürülen çatışmanın şiddetli çatışmayı beslediği, barış süreçlerini ise gerilettiği anlaşılmaktadır. Simon Harrison tarafından kuramsallaştırılan sembolik çatışma; sembollere saldırı, onları kendinin kılma ya da yeni semboller yaratıp bazı sembolleri alanın dışına itme şeklinde gerçekleşmektedir. Sembolik çatışma şiddetli çatışmayı ya da barış sürecini doğru analiz etme açısından son derece önemlidir. Çünkü semboller duyguların manipüle edilmesinde, dünya görüşünün değiştirilip dönüştürülmesinde ve grup sınırlarının oluşumunda öncelikli role sahiptirler. Bu çalışmada da çatışma çözümü ve barış çalışmalarında son zamanlarda değer atfedilen sembolik çatışma kuramı ve bu kuramın ideal tipleri aktarılacaktır.

Keywords

Abstract

Symbols play key roles (pozitive or negative) in conflicts and especially comtemporary peace processes. When we look at the researches about the cases, where conflict persists after peace accord, there can be seen that symbols and rituals have missing but substantive influences. These are called as secondary issues, which are coded as cultural issues. Symbols, of course, are not the main reasons for conflict or the most important issues that will lead to reconciliation. However, when we look at the symbolic area, it is understood that the crackler who sustained there fed the violent conflict and the peace process was regressed. Because of that the politicians produce new symbols for mobilizing the in-group, attemp to increase the legitimacy of their symbols at the expense of decreasing the legitimacy of other’s, appropriate the out-group symbols or destroy the symbols of out-group. These type of conflict is symbolic conflict, which is theorized by Simon Harrison. Symbolic conflict is extremely important in terms of analyzing violent conflict or peace process correctly. Because symbols have a primary role in the manipulation of emotions, in the transformation of worldview, and in the formation of group boundaries. In this study, symbolic conflict theory and ideal types of this theory, which have recently been valued in conflict resolution and peace studies, will be transferred.

Keywords