6360 Sayılı Yasaya İlişkin Akademisyenlerin Bakışı Üzerine Değerlendirmeler

Author:

Year-Number: 2018-21
Number of pages: 711-728
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentleşme ve küreselleşmenin dinamik bir süreç olarak gelişmesi, yerel halkın yeni hizmet beklentilerinin de önünü açmaktadır. Sosyo-ekonomik yaşamda meydana gelen değişimler ve hümanist yaklaşımlar sonucu şekillenen dünya ve bunun nezdinde Türkiye, yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde uygulanagelen yerel yönetim reformları, salt yerel yönetim birimlerini ve yerelde halkı değil nitekim büyük bir mekânsal boyutta hemen her alanı etkisi altına almıştır. Ülkemizde kentsel alanların yeniden yapılanması ve çağa uygun bir şekilde yeniden şekillenmesi açısından birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle kentsel mekânda yaşanan değişim ve dönüşümlerin kontrollü ve yerelde halkın gereksinmelerine uygun olması adına 2012 yılında 6360 Sayılı Yasa yürürlüğe girmiştir. Yasa, öncesine kadar geçerli olan büyükşehir belediyesi tanımını yeniden düzenlemek suretiyle, otuz ilde, il özel idarelerinin varlığına son verirken köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerini kaldırarak, bu illerdeki ilçe belediyelerini büyükşehir ilçe belediyesi hâline dönüştürmüştür. Bu bağlamda yasanın etki alanının kentsel ve kırsal alanda Türkiye nüfusunun yaklaşık % 75’ine tekabül etmesi, yerelde etkileri açısından önemli bir radikal reforma işaret etmektedir. Ancak yasa, hazırlanışı, kabul edilmesi ve uygulanması itibari ile adından çokça söz ettirmiş ve süreç içerisinde tartışmaların odak noktası haline gelmiştir. Büyükşehir Belediyelerinin il düzeyinde büyük bir mekânsal yapıyı yönetme hakkına sahip olması, başta siyasetçilerin ve akademisyenlerin olumlu ve olumsuz değerlendirmelerine konu olmuştur. Bu çalışmada, 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun getirdikleri üzerine değerlendirmeler ve yasanın muhtemel sonuçları üzerine yapılan tartışmalar aktarılacaktır.

Keywords

Abstract

The development of urbanization and globalization as a dynamic process paves the way for new services expectations of the local people. As a result of changes in socio-economic life and Humanistic approaches, the world and Turkey need a new management system. Local government reforms that are implemented in our country affect not only local government units and local people but also every field in a wide spatial dimension. In our country, some arrangements have been made in terms of restructuring of urban areas and shaping them in accordance with the age. The law no 6360 came into force in 2012 in order to ensure that the changes and transformations experienced in urban space are controlled and conform to the needs of the local population. The law rearranged the definition of the Metropolitan municipality that was valid until the date and eliminated the existence of private provincial administrations in thirty provinces, abolished the legal personality of the village and town municipalities and turned the municipalities of these provinces into the Metropolitan municipality. In this context, the fact that the impact of the law corresponds to approximately 75 % of the population of Turkey in urban and rural areas points to a radical reform in terms of local effects. However, the law has mentioned its name a lot since its preparation, acceptance and implementation and has become the focal point of the discussions in the process. The fact that the Metropolitan Municipalities have the right to manage a large spatial structure at the provincial level has been the subject of positive and negative evaluations, especially by politicians and academicians. In this study, the evaluation of Metropolitan Law No. 6360 and discussions about the possible consequences of the law will be discussed.

Keywords