İşyeri Maneviyatının Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2018-22
Number of pages: 898-913
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz işletmelerinde saldırganlık davranışları pek çok olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu olumsuz sonuçları azaltmak veya saldırgan davranışları önlemek için, örgüt yöneticileri tarafından çalışanların dayanıklılığını temin edecek olumlu bir işyeri maneviyatı tesis etmelidirler. Bu araştırmanın temel amacı; algılanan işyeri maneviyatının bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Söz konusu araştırmada üç boyutta incelenen işyeri maneviyatının (işin cazibesi, gizemli deneyim, Manevi bağ ve topluluk hissiyatı), üç grupta incelenen saldırgan davranışlar (düşmanca davranışlar, engelleme davranışları ve açık saldırgan davranışlar) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İşyerinde işyeri maneviyatı ve saldırgan davranışlar konuları ayrı ayrı araştırmacıların ilgisini çekmiş ve çeşitli açılardan inceleme konusu yapılmıştır. Ancak yerli ve yabancı literatürde iş yeri maneviyatıyla saldırganlık davranışı arasındaki ilişki üzerine teorik veya deneysel herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Söz konusu açıdan araştırmanın konu ile ilgili Türkçe ve yabancı literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırmada iki model geliştirilmiştir. Birinci modelde algılanan işyeri maneviyatının sırasıyla düşmanca davranışlar (R2=0.513), engelleme davranışları (R2=0.039) ve açık saldırganlık davranışları (R2=0.371) üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. İkinci modelde ise, saldırgan davranışlara neden olan işyeri maneviyatı türlerinin de sırasıyla işin cazibesi (R2=0.137), gizemli deneyim (R2=0.413) ve manevi bağ ve topluluk hissiyatı (R2=0.237) üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak algılanan işyeri maneviyatı eksikliğinin örgüt içi saldırgan davranışların önemli nedenlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Abstract In today's enterprises, aggression behaviors lead to many negative consequences. To mitigate these negative consequences or to prevent aggressive behavior, they must establish a positive workplace spirit that will ensure the resilience of workers by organizational managers. Main aim of this study is detecting the effects of perceived workplace spirituality types’ on individual aggressive behaviors. During the search, the effects of workplace spirituality analyzed in three dimensions (structure and clearness, relations among people, working environment and risk) on aggressive behaviors analyzed in four groups (abuse of office, being dishonest, negative relationships among people and mistrust and irreverence). The main purpose of this research is; to determine the effects of perceived workplace spirituality on interpersonal aggressive behaviors. In this study, the effects of workplace spirituality (the attractiveness of the work, mysterious experience, spiritual bond and community sentiment), which were examined in three dimensions, on the aggressive behaviors (hostile behaviors, barring behaviors and open aggressive behaviors) were investigated in three groups. The topics of workplace spirituality and aggressive behavior in organizations attracted the attention of the researchers and were examined in various aspects. However, no theoretical or experimental research has been found on the relationships between workplace spirituality and aggressive behavior in domestic and foreign literature. In this respect, the study is expected to contribute to Turkish and foreign literature on the subject. Two models were developed in the study. In the first model, perceived “workplace spirituality” was found to be effective on “hostile behaviors” (R2 = 0.513), “barring behavior” (R2 = 0.039) and “open aggressive behaviors” (R2 = 0.371), respectively. In the second model, it was found that the types of workplace spirituality that cause aggressive behaviors were above “the attractiveness of the work” (R2 = 0.137), “mysterious experience” (R2 = 0.413) and “spiritual bond and community sentiment” (R2 = 0.237), respectively. As a result, it was revealed that the lack of perceived workplace spirituality is one of the important causes of aggressive behaviors within the organization.

Keywords