Bağımsız Denetim Firmalarında Örgüt İklimi

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisadi ve İdari Bilimler
Number of pages: 944-960
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgüt iklimi, örgüte has bir takım özellikleri ve bu özelliklerin çalışanlarda yarattığı ortak algıyı içeren, psikolojik atmosfer olarak ifade edilmektedir. Çalışanlarca oluşturulan ve yine çalışanların işe yönelik davranışlarını etkileyerek, bir nevi bumerang etkisi yaratan bu psikolojik atmosferin tanımlanması, örgütün etkinlik düzeyini belirlemek açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, üzerine henüz bir araştırmaya rastlanılmamış olan Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarının örgüt iklimlerini, bağımsız denetçilerin algıları üzerinden belirlemektir. Bu amaçla, denetim firmalarında çalışan denetçilere, dokuz boyuttan oluşan örgüt iklimi ölçeği, anket vasıtasıyla uygulanmıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, mesleki bağlamda homojen bir yapının var olduğu ve meslek içi genel bir standart çalışma ortamının bulunduğu görülmüştür. Alt boyutlar açısından; risk alma boyutunun en yüksek , örgütsel sorumluluk boyutunun ise en düşük ortalamaya sahip faktör olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, denetim firmalarının, iyi ve yeni fikirlere fırsat vermeye istekli olduklarını fakat denetimin bir ekip işi olması sebebiyle, bireysel insiyatiften ziyade, ortak hükmün önemine vurgu yaptıklarını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The organizational climate is explained as the psychological atmosphere that includes a set of characteristics unique to the organization and the common perception of the employees that these characteristics create. Defining this psychological atmosphere shaped by the employees which generate a form of a boomerang effect influencing the behavior of the employees is important in terms of determining the activity level of the organization. The purpose of this study is to determine the organizational climates of independent audit firms in Turkey via perceptions of the independent auditors, on the topic of which no research has yet been found. For this purpose, the organizational climate scale consisting of nine dimensions was applied to the auditors working in audit firms via the questionnaire. When the results of the study were evaluated, it was found that in the professional context there is a homogeneous structure and a general standard working environment. In terms of sub-dimensions; it was found that the dimension of risk taking is the factor with the highest and the dimension of organizational responsibility is the factor with the lowest average. This result demonstrates that the audit firms are willing to give opportunity to good and new ideas, but because the audit is a team work they emphasize the importance of common judgment rather than the individual initiatives.

Keywords