Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein’ın Betimleyici İndeksinin Test Edilmesi

Author:

Year-Number: 2019-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme-Yönetim Organizasyon
Number of pages: 199-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Başarılı yönetici özellikleri erkek cinsiyeti ile özdeşleştirilmiş ve yönetici erkektir şeklinde kavramsallaştırma yapılmıştır. Ancak, yönetsel pozisyonlarda yer alan kadın sayısının artmasıyla birlikte yönetsel özelliklerin yalnızca erkeğe özgü olmadığı anlaşılmış ve cinsiyet rolleri ile yöneticilik özelliklerini araştıran çalışmalar hız kazanmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu çalışmada kadın ve erkeklerin başarılı yöneticiye ilişkin algılarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Kadın ve erkek katılımcılarının başarılı yönetici algılarının kadın ve erkek ile ne derece örtüştüğü Schein (1973)’ın Betimleyici İndeksi kullanılarak analiz edilmek istenmiştir. Sınıf içi korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde erkeklerin başarılı yönetici algısının kadınlara kıyasla erkekler ile kadınların başarılı yönetici algısının ise erkeklere kıyasla kadınlar ile örtüştüğü tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Successful manager characteristics are identified with male gender and male manager. So, it is conceptualized as manager is male. However, with the increase in the number of women in managerial positions, it was understood that managerial characteristics were not only male gender specific and studies investigating gender roles and managerial characteristics gained momentum. In this study, it is aimed to analyze the perceptions of women and men about successful manager. It was aimed to analyze how successful manager perceptions of female and male participants overlap with men and women by using Descriptive Index of Schein (1973). Intraclass correlation was used and it was found that the successful manager perception of males overlap with men whereas the successful manager perception of females overlap with female.

Keywords