İyi Yönetişim ve Türkiye Performansı

Author:

Year-Number: 2019-5
Number of pages: 818-835
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen ve gelişen dünyada teknolojik gelişmelerin de hız kazanarak artık insan hayatının vazgeçilemez bir unsur haline gelmesi, ulaşım, iletişim ve bilgiye ulaşım olanaklarının artması ve yaşanan tüm bu gelişmelerin dünyanın her yerinde aynı zamanda görülmesi, dünyayı küçük bir köy haline getirmektedir. Böyle olunca insanlar daha çok mal ve hizmet beklentileri içerisine girmekte, insanların yaşantıları değişmektedir. Ortaya çıkan tüm bu değişimlerle beraber dünya sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bir dönüşüm içine girmiştir. Yönetim insanlığın var oluşundan beri ortaya çıkmıştır. Bu yaşanan dönüşümle beraber yönetim anlayışında da yeni gereksinim ve beklentilere cevap verecek yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkması gerekmektedir. Bu yeni yönetim anlayışı da hiç kuşkusuz “iyi yönetişim” olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni anlayışa göre yöneten ve yönetilen arasındaki önceden beri var olan keskin ayrım ortadan kaldırılmakta ve yönetilenler birer paydaş olarak kabul edilmekte, yönetimin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu yenilik vatandaş beklentilerinin daha etkin, daha ekonomik ve daha verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İyi yönetişimin sağlanması için ortaya konulan katılımcılık, açıklık, hesap verilebilirlik, hukukun üstünlüğü, eşitlik, etkinlik, cevap verebilirlik, stratejik planlama vs. gibi temel ilkeler yönetimin değişmesinde ve yönetişim anlayışına geçilmesinde vazgeçilmez unsurlar olarak yer almaktadır. Bu kapsamda tüm dünyada kamu yönetimi üzerinde yeni yönetişim anlayışıyla ilgili çalışmalar yapılmakta sistemin yetersizlikleri giderilerek günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir duruma getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yönetişim sayesinde kararların daha adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde alınması sağlanmaktadır. Yetkilerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmektedir. İyi yönetişim aslında bir kültürdür denilebilir, bir yaşam biçimidir. İyi yönetişimin kendinden bekleneni gerçekleştirebilmesi için, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Türkiye, yaşanan bu yönetim anlayışına uyum sağlayabilmek amacıyla yeniden yapılandırma süreci başlatmış ve bu kapsamda özellikle 2000’li yılların başından itibaren kamu yönetimiyle ilgili yoğun olarak reformlar yapma yoluna gitmiştir. Bu noktada çalışmanın amacı, iyi yönetişim ilkelerinin unsurlarını açıklayarak, kamu yönetiminde meydana getirdiği değişimleri incelemektir. Ayrıca, iyi yönetişim ilkelerinin Türk kamu yönetimi için önemi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

In the changing and developing world, the technological developments have accelerated and human life has become an indispensable element, transportation, communication and access to information have increased and all these developments are seen all over the world at the same time, making the world a small village. As a result, people go into the expectations of more goods and services, and their lives change. With all these changes, the world has transformed into a social, cultural and economic transformation. Management has emerged since the existence of humanity. With this transformation, a new management approach must be created to respond to the new requirements and expectations in the management approach. This new management approach is undoubtedly called “good governance Bu. According to this new conception, the pre-existing sharp distinction between the ruling and the ruled is eliminated, and the ruled are accepted as stakeholders and considered as a part of the administration. This innovation ensures that citizens' expectations are realized more effectively, more economically and more efficiently. Participation, openness, accountability, the rule of law, equality, efficiency, responsiveness, strategic planning, etc., are laid down to ensure good governance. Basic principles such as change of management and governance are essential elements. In this context, studies on the concept of new governance on public administration all over the world are carried out and efforts are made to eliminate the inadequacies of the system and bring them into a state that can meet the needs of the day. Thanks to governance, decisions are made in a fair and equitable manner. Abuse of powers is prevented. Good governance is actually a culture, a way of life. Good governance needs to follow technological developments closely in order to realize what is expected. Turkey initiated a restructuring process in order to adapt to this management concept and experienced in this context, especially since the beginning of the 2000s went along the road to reform its public administration as intense. At this point, the aim of the study is to examine the changes in public administration by explaining the elements of good governance principles. In addition, the importance of good governance principles for Turkish public administration will be emphasized.

Keywords