Muhasebe Meslek Mensuplarının Staj Yapan Meslek Adaylarından Beklenti Analizi: Elazığ-Malatya Örneği

Author:

Year-Number: 2019-4
Number of pages: 543-553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz işletmeleri teknik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak gerek bürokrasi gerekse de iş yaşamında nitelikli gelişmelere uyum sağlayan insan kaynaklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle muhasebe mesleği için günümüzde lise düzeyinde ve lisans ya da ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alındıktan sonra staj süreci başlamaktadır. Bu staj sürecinde meslek mensupları ile mesleğe adım atacak olan adayların iletişimi başlamakta ve bu iletişim sonucunda meslek mensuplarının adaylardan beklentileri ve istemleri ortaya çıkmaktadır. Bu noktada da adayların aldıkları eğitime dair teorik bilgilerini uygulama ve pratiğe dönüştürebilmeleri oldukça önemli olmuştur. Bu doğrultuda çalışmamız ile Elazığ ve Malatya illerinde SMMM Odasına kayıtlı olarak çalışan muhasebe meslek mensuplarının yukarıda bahsettiğimiz beklentilerini ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda ortaya çıkacak verilerle adayların eğitim kalitelerinin yükselmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Alan araştırmasının ana kütlesini Elazığ ve Malatya il merkezlerindeki SMMM Odasına kayıtlı olan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir unvanıyla görev yapan yaklaşık 735 meslek mensubu oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze anket tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan başlıca analizler; frekans (sayı) ve yüzde teknikleri şeklindedir. Yaptığımız bu analizler doğrultusunda çalışmamızdan çıkardığımız temel sonuç meslek mensuplarının adaylardan daha fazla pratik iş yaşamına yönelik eğitim beklentileri bulunduğu, iş yaşamında sorumluluktan kaçınmamaları, teknolojik yenilik ve yazılımlara daha yatkın olmaları gerektiğidir. Meslek mensubu adaylarından piyasanın beklentilerini karşılayacak düzeyde donanıma sahip olmaları ve bu konuda yetişmeleri çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Today's enterprises as in line with technical and economic developments need more human resources than ever before to adapt to quality developments in both bureaucracy and business life. Internship process is start especially for accounting profession at high school level and at the undergraduate or associate level. In this internship process, the communication of the candidates who will take the job with the profession starts and as a result of this communication, the expectations and demands of the members of the profession arise. At this point, it has been very important for the candidates to apply their theoretical knowledge to the application and practice of the education they received. In this context, it is aimed to reveal the above mentioned expectations of professional accountants who are registered to SMMM Chamber in Elazığ and Malatya provinces and to contribute to the increase in the quality of education of the candidates. The universe of the field research consists of approximately 735 professors working as public accountants and certified public accountants registered in the SMMM Chamber in the provinces of Elazığ and Malatya. In this study, the quantitative research method has been used and data obtained through the face-to-face survey technique. The main analyzes used in this study are frequency (number) and percentage techniques. In line with these tests, the main outcome of our work is that there are more expectations for practical work life than the candidates, should not avoid responsibility in business life and that they should be more prone to technological innovation and software. It is the basic framework of the study that they have the level of equipment to meet the expectations of the profession and this they are professional in this regard.

Keywords