Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Aralarındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği

Author:

Number of pages: 836-558
Year-Number: 2019-5

Abstract

Özel sektörde yer alan endüstriyel kuruluşlardaki yöneticilerin modern işletme yönetim tekniklerini kullanıp kullanmadıkları ile çalışanlarının bu vesileyle kuruma ve örgüte olan bağlılıklarına etkisinin ortaya çıkarılması böylece gerek yöneticilerin davranış boyutları gerekse de çalışanların yöneticilere ve kurumlarına olan bağlılıklarının ölçülmesi bu çalışmada hedeflenmiştir. Bu amaçla öncellikle literatürde yer alan liderlik teorileri ile örgütsel bağlılık kavramlarının irdelenmesi ve işletme yönetiminde meydana gelen değişikliklerin ortaya konulması önemli hale gelmiştir. Etkinlik, verimlilik ve karlılık hedefleri doğrultusunda şekillenen işletme yöneticilerinin yönetim tarzları çalışanların işletmelerine olan bağlılığını etkilediği gibi belirlenen hedeflere ulaşmada en etkili silah olduğu kabul edilmektedir. Modern liderlik teorilerinin son yıllarda önem kazandığı işletme yönetiminde özellikle stratejik liderlik, etkileşimsel liderlik ile dönüşümcü liderlik teorileri ön plana çıkmıştır. Bu ve benzeri uygulanan liderlik tarzlarının çalışanlara ilham verme, örnek olma, motive etme gibi fonksiyonlarıyla kurumsal bir kültür oluşturarak çalışanların örgütsel bağlılığı arttırdığı literatürde yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Ülkemizde özellikle son yıllarda gelişmeye başlayan Anadolu şehirlerinden olan Malatya ilinin sanayi sektöründe yer alan büyük işletmelerindeki dönüşümcü liderlik boyutu ile bu tarzın çalışanların işletmelerine olan bağlıkları arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de işletme yönetiminin bir örneğini incelemek üzere Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerindeki büyük ölçekli tekstil işletmeleri seçilmiştir. Bu işletmelerdeki yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışlarının çalışanlarca algısının incelenmesi ve yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisinin ortaya konulması araştırmanın amacı ve hedefidir.

Keywords

Abstract

It is of the utmost importance that the managers of ındustrıal institutions that takes part in generally private sectors use the technıqus of business management and hereby to reveal the organizational commitment of employees. Therefore this thesis aims to evaluate the managers behaviours as well as the dependance of the employees. Primarily, it is significant to study the the theories of leadership and management in litterateur and to reveal the changes occuring in business management.. Managements styles of business executives formed in the direction of the efficiency, activity and determination targets is accepted as the most efficient weapon for both the employees' commitment on their employers and reaching the targets. In business management in which modern leadership theories has recently become important, especially the strategic leadership, interactive leadership and reflexive leadershas come into prominence. With this study, the leadership aspect of big managements in industrial sector in Malatya is very important. Malatya is the one of the developing Anatolian cities, and the commitment of the employees of these managements will be shown in this context. On the purpose of examining a sample of business management in Turkey, it is aim of study that to find out the management styles of businesses in I. and II. organized industrial zones(OSB) of Malatya and the organizational commitment of employees in these businesses.

Keywords