Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkileri: Erzurum İli Örneği

Author:

Year-Number: 2019-5
Number of pages: 942-956
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisi ile üretim ve tüketim hızla artmaktadır. Bu durum sınırsız gözüyle bakılan doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine ve çevre tahribatına yol açmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler insanların çevreye verdiği zararı fark etmesi ile çevreye olan sorumluluk bilincini giderek artırmıştır. Çevreye verilen zararın telafi edilmeye çalışılması insanları yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yöneltmiştir. Tüketicilerin çevre dostu ürünleri tercih etmeye başlamaları işletmeleri de bu yönde harekete geçirmiştir. Yeşil pazarlama, çevresel kaygılarla üretilmiş mal veya hizmetleri satın almak isteyen tüketicilere yönelik yapılan pazarlama faaliyetleridir. Bu çalışmada, tüketicilerin çevre ile alakalı duyarlılıklarının ve sorumluluklarının çevre dostu ürünlere ödeme istekliliğine, ödeme istekliliğinin de satın alma davranışına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; çevre farkındalığının ve sorumluluğunun ödeme istekliğine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda ödeme istekliliğinin de satın alma davranışını olumlu yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, production and consumption have increased rapidly with the effect of developing technology and globalization. This situation led to the rapid depletion of natural resources and to environmental destruction. These negative developments have increased the awareness of the environment and the responsibility for the environment. In this respect, the effort to compensate for the damage caused to the environment has led people to change their lifestyle and consumption habits. The enterprises have started to prefer environmentally friendly products and they have activated the enterprises in this direction. In this context, green marketing practices have emerged. Green marketing is the marketing activity for consumers who want to buy goods or services produced with environmental concerns. In this study, it is aimed to determine effects of consumers environmental sensitivity and responsibility to eco-friendly products and consumers willingness to pay for eco-friendly products and effects of willingness to purchasing behaviors. For data analyzing SPSS pocket programme were used and linear regression applied. conducted analyzing shows that environmental awareness and responsibility has an effect on willingness to pay. At the same time it is reached as a result that willingness to pay has an effect on buying behaviours.

Keywords