Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımını Etkileyen Unsurlar: Munzur Üniversitesi Örneği

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 59-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi organizasyonlar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Diğer kaynakların aksine bilgi paylaşıldıkça önem kazanır ve değeri artar. Bu çalışmada kurumlarda bilgi paylaşımını etkileyen unsurlara değinilmektedir. Munzur Üniversitesi idari personeline uygulanan anket ölçeği ile çalışanların bilgi paylaşımını etkileyen unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çalışanların gelecekte bilgi paylaşımları, organizasyon yapısının uygun olması, paylaşımda kullanılan araç ve gereçlerin yeterliliği ve bireylerin paylaşımdan kişisel yarar beklemeleri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Aksine, çalışanların bilgi paylaşımı konusunda aldıkları eğitim, amirlerin tutumları ve paylaşım sonrası elde edecekleri dışsal ödüllerin gelecekte yapacakları paylaşımla ilişkisi bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

Knowledge is an indispensable resource for organizations. Unlike other sources, knowledge becomes more important as it is shared and its value increases. In this study, the factors affecting knowledge sharing in institutions are mentioned. The questionnaire applied to the administrative staff of Munzur University has been tried to determine the factors affecting the knowledge sharing of the employees. According to the results of the research; It can be said that employees are related to the future information sharing, the suitability of the organizational structure, the adequacy of the tools and equipment used in sharing, and the expectation of personal benefit from the sharing. On the contrary, the training of employees on information sharing, attitudes of supervisors and the external rewards they will receive after sharing have not been found to be related to future sharing.

Keywords