Şırnak İli Hanehalkı Tüketim Harcamaları Analizi

Author:

Number of pages: 205-224
Year-Number: 2020-2

Abstract

Bu çalışmanın amacı Şırnak ilinde ikamet eden hanehalklarının tüketim harcamalarını analiz etmektir. Gelir-tüketim arasındaki ilişki incelenecek ve 12 mal grubu için ayrı ayrı harcama esneklikleri hesaplanacaktır. Çalışmada ayrıca Engel Kanunu Şırnak ilinde yaşayan hanehalkları için geçerli mi değil mi sorusuna yanıt aranacaktır. Bilindiği üzere Engel Kanunu der ki tüketicilerin gelir seviyesi yükseldikçe gıda harcamalarına ayrılan bütçe payı azalmaktadır. Çalışmada Şırnak örnekleminde de benzer durumun söz konusu olup olmadığı ortaya konacaktır. Bu amaçla il genelinde 382 hanehalkına yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Yüzyüze görüşmeler ve anket neticesinde ilginç bulgulara rastlanmıştır. Engel fonksiyonları yardımıyla regresyon analizi kullanılarak her bir mal grubu için harcama esnekliği hesaplanmıştır. Çalışma neticesinde gelir düzeyi arttıkça gıda harcamalarına ayrılan payın azaldığı ortaya konmuştur. Bu ise Engel Kanunu Şırnak ili için geçerlidir anlamına gelmektedir. Engel Kanununun yanı sıra tüm harcama grupları için esneklikler hesaplanmış ve esneklik katsayılarına göre mallar sınıflandırılmıştır. Çalışmadaki dikkat çekici bulgulardan bir tanesi sağlık hizmetlerine erişim amaçlı ulaştırma harcamalarının bütçede önemli bir paya sahip olmasıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the consumption expenditures of households living in Sirnak province. The relationship between income and consumption will be analyzed and spending elasticities will be calculated for 12 product groups. The study will also seek an answer to the question of whether the Engel’s Law is valid for households living in Sirnak province or not. As it is known, the Engel’s Law says that as the income level of consumers increases, the budget allocated to food expenditures decreases. In the study, it will be revealed whether there is a similar situation in Sirnak sample. For this purpose, a questionnaire was applied to 382 households across the province by face-to-face interview method. As a result of face-to-face interviews and questionnaires, interesting findings were found. Using the regression analysis with the help of Engel’s functions, spending elasticity was calculated for each product group. As a result of the study, it was revealed that the share of food expenditures decreased as the income level increased. This means that the Engel’s Law is valid for the province of Sirnak. In addition to the Engel’s Law, elasticities were calculated for all expenditure groups and goods were classified according to their elasticity coefficients. One of the remarkable findings in the study is that transportation expenditures for health services have an important share in the budget.

Keywords