Teknolojik Devinimin Kentlere Getirmiş Olduğu Fırsat ve Tehditler: IoT Tabanlı Akıllı Kentler Üzerinden Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2020-3
Number of pages: 254-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve kent yaşamına adaptasyonu ile birlikte kentlerin akıllı hale gelmesi söz konusu olmuştur. Akıllı kentlerin ihtiyaçtan ve buna bağlı olarak bir vizyondan ortaya çıktığı söylenebilir. Çünkü kentsel mekanlarda yaşayan nüfusun yoğunluğu, çevre kirliliği, kaynakların yetersizliği, çarpık kentleşme, güvenlik ve trafik sıkışıklığı gibi sorunların varlığı çözüm noktasında kentler üzerinde baskı kurmaktadır. Bu baskıdan kurtulmak, süreci yönetebilmek ve yaşam standartlarını artırmak isteyen kent yönetimleri sundukları servislere ve hizmetlere “Nesnelerin İnterneti (IoT)” cihazları entegre etme yoluna gitmektedir. Böylece kentlerde IoT yardımıyla birçok kentsel kamu hizmeti otomatikleştirilerek, daha etkin ve verimli sunulabilir hale gelmektedir. Ancak kentlerin akıllı hale gelmesi kentlere çeşitli fırsatlar sunarken aynı zamanda bir dizi zorlukları ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. IoT ile donatılan akıllı kentlerde özellikle kentlilerin yaşam kalitesinin artmasının yanında ciddi anlamda siber güvenlik problemleri de söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı yaşanan teknolojik devinimin kentler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini IoT tabanlı akıllı kentler üzerinden incelemektir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle akıllı kent kavramı ve bileşenleri incelenmiş, ardından teknolojik gelişmelerin kentler üzerindeki etkisi fırsat ve tehditler bağlamında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

With the help of the development in knowledge and communication along with adaptation to urban life, the idea of smart cities have become to fore stage. Smart cities can be said to come out by the need and the vision stemming from that need. Because, the existing problems such as: dense population in urban places, environmental pollution, insufficient sources, unplanned urbanization, security and traffic jam create a pressure on the cities, a solution to that is hindered. In order to get rid of the pressure; conduct the process and enhance the living conditions; city governors choose to integrate “Internet of Things (IoT)” in their services. Therefore, by means of IoT, many public services have become automated which led to more effective and fruitful services to come out. However, while cities’ becoming smart offer various opportunities; on the other hand this situation creates great many threats and hardship in itself. Cities that are furnished with IoT instruments, while on the one hand particularly enhances quality life for the people living in urban places; on the other hand creates serious cyber security problems. Within this context, the aim of this study is to scrutinize the pros and cross effects of technological motion on smart cities in which IoT is installed. Within this framework, firstly the idea of smart cities and instruments is scrutinized and later on the pros and cross effects of technological advancement with regards to opportunities and threats are evaluated.

Keywords