Teknolojik Devinimin Kentlere Getirmiş Olduğu Fırsat ve Tehditler: IoT Tabanlı Akıllı Kentler Üzerinden Bir Analiz
Opportunities and Threats Introduced by Technological Motion to Cities: An IoT-Based Analysis on Smart Cities

Author : Veysel BABAHANOĞLU -Zekeriya BİLİCİ, Erhan ÖRSELLİ
Number of pages : 254-265

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve kent yaşamına adaptasyonu ile birlikte kentlerin akıllı hale gelmesi söz konusu olmuştur. Akıllı kentlerin ihtiyaçtan ve buna bağlı olarak bir vizyondan ortaya çıktığı söylenebilir. Çünkü kentsel mekanlarda yaşayan nüfusun yoğunluğu, çevre kirliliği, kaynakların yetersizliği, çarpık kentleşme, güvenlik ve trafik sıkışıklığı gibi sorunların varlığı çözüm noktasında kentler üzerinde baskı kurmaktadır. Bu baskıdan kurtulmak, süreci yönetebilmek ve yaşam standartlarını artırmak isteyen kent yönetimleri sundukları servislere ve hizmetlere “Nesnelerin İnterneti (IoT)” cihazları entegre etme yoluna gitmektedir. Böylece kentlerde IoT yardımıyla birçok kentsel kamu hizmeti otomatikleştirilerek, daha etkin ve verimli sunulabilir hale gelmektedir. Ancak kentlerin akıllı hale gelmesi kentlere çeşitli fırsatlar sunarken aynı zamanda bir dizi zorlukları ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. IoT ile donatılan akıllı kentlerde özellikle kentlilerin yaşam kalitesinin artmasının yanında ciddi anlamda siber güvenlik problemleri de söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı yaşanan teknolojik devinimin kentler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini IoT tabanlı akıllı kentler üzerinden incelemektir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle akıllı kent kavramı ve bileşenleri incelenmiş, ardından teknolojik gelişmelerin kentler üzerindeki etkisi fırsat ve tehditler bağlamında değerlendirilmiştir.

Keywords

Akıllı Kent, Akıllı Kent Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti (IoT), Fırsat, Tehdit

Read: 168

Download: 104