Feminist Örgüt Kuramları

Author :  

Year-Number: 2020-3
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 231-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel çalışmalarda kadın, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ilişkilerine dair yaklaşımlar uzun süre göz ardı edilmiştir. Bu durumun temelinde, erkek egemen toplumsal yapının her alanda olduğu gibi örgütsel alanda da baskın olması yatmaktadır. Nitekim tarihsel süreçte toplum tarafından kadına yüklenen rollerin kadının çalışma yaşamına katılmasını zorlaştırması, örgütlerin oluşumunda ve yönetiminde çok büyük oranda erkeklerin yer almasına yol açmıştır. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde örgütsel çalışmalar genel olarak erkek bakış açısıyla şekillenmiş ve daha çok hiyerarşi, güç ve yetki dağıtımı gibi kavramlara odaklanmıştır. Cinsiyet ile ilişkili konular ise genellikle istatiksel verilere dayalı olarak ele alınmıştır. Ancak zamanla bu yapı ve kavramlar feminist kuramlar içerisinde sorgulanmaya başlanmış ve çeşitli eleştirilere uğramıştır. Feminist kuramlar, örgütsel kuramlar içerisinde uzun yıllar boyunca ihmal edilen, örgütlerde toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri ve cinsiyet eşitsizliği konuları üzerine yoğunlaşarak, örgüt kuramı yazınına farklı bir boyut kazandırmışlardır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, feminist kuramların incelenmesi ve örgüt kuramına yaptıkları katkıların değerlendirilmesidir.

Keywords

Abstract

Approaches to women, gender, and gender relations have been ignored for a long time in organizational studies. On the basis of this situation lies in the dominance of male-dominated social structure in the organizational field as in every field. As a matter of fact, the roles imposed by women on the society in the historical process made it diffucult for women to participate in the working life has led to the involvement of men to a great extent in the formation and management of organizations. Therefore, in such a structure, organizational studies have generally been shaped from a male point of view and focused more on concepts such as hierarchy, power and authority distribution. Gender-related issues, on the other hand, were generally handled based on statistical data. However, in process of time, these structures and concepts have been questioned within feminist theories and have been subjected to various criticisms. Feminist theories have brought a different dimension to organizational theory literature by focusing on the issues of gender, power relations and gender inequality in organizations, which have been neglected for many years in organizational theories. In this context, the main purpose of the study is to examine feminist theories and evaluate their contributions to organizational theory.

Keywords


 • Abramovitz, M. (1996). Regulating the Lives of Women: Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present. South End Press, Cambridge MA.

 • Altun, H. (2008). “Feminist Kuram Doğrultusunda Bir Okuma/ Sahneleme ve Bir Örnek Çalışma: Denizden Gelen Kadın”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Alptekin, D. (2011). Sokaktan Akademiye: Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26: 33-43.

 • Alvesson, M. & Billing D.Y. (2009). Understanding Gender and Organizations. Sage Publications, London.

 • Andersen, L.M & Taylor F. H. (2006). Sociology: Understanding a Diverse Society. Thomson Learning Inc, USA.

 • Ayata, A. (2011). “Siyaset ve Katılım” (Ed. Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, ss. 64-83, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

 • Becker-Schmidt, R. (1999). “Critical Theory as a Critique of Society: Theodor W. Adorno’s Significance for a Feminist Sociology” (Ed. Maggie O’Neill), Adorno, Culture and Feminism, pp. 104-118, Sage Publications Inc, London.

 • Bendl, R. (2000). Gendering Organization Studies: A Guide to Reading Gender Subtexts in Organizational Theories. The Finnish Journal of Business Economics, 3: 373-393.

 • Calas, M.B. & Smircich, L. (1996). “From ‘The Woman’s’ Point of View: Feminist Approaches to Organization Studies” (Eds. Stewart R. Clegg, Cynthia Hardy, Walter. R. Nord), pp. 218-258, Handbook of Organization Studies, SAGE Publications, London.

 • Calas, M.B. & Smircich, L. (1999). “Past Modernisim? Reflections and Tentative Directions”, Academy of Management Review, 24(4): 649-671.

 • Calas, M.B., Smircich, L. & Bourne, A.K. (2007). “Knowing Lisa? Feminist Analyses of Gender and Entrepreneurship” (Eds. Diana Bilimoria, Sandy Kristin Piderit), Handbook of Women in Business and Management, pp. 78-108, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.

 • Colgan, F. & Ledwith, S. (1996). “Women as Organisational Change Agents” (Eds. Sue Ledwith, Fiona Colgan), Women in Organisations: Challenging Gender Politics, MACMILLAN Business Press Ltd, UK.

 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi. Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(511): 12-27.

 • Donovan, J. (2009). Feminist Teori: Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri, (Çev. Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Ecevit, Y. (2011). “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç” (Ed. Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, ss. 2-30, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

 • Gherardi, S. (2005). “Feminist Theory and Organization Theory: A Dialogue on New Bases” (Eds. Haridimos Tsoukas, Christian Knudsen), The Oxford Handbook of Organization Theory, pp. 210-236, Oxford University Press Inc., Newyork.

 • Giddens, A. (2006). Sociology. Polity Press, Cambridge/UK.

 • Gürüz, A. (1997). Feminizm, Postmodernizim ve Hukuk: Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

 • Harris, F. & Lester, J. (2009). “Gender-spesific Approaches to Enhancing Identity Development Among Undergraduate Women and Men” (Eds. Shaun R. Harper, Stephen John Quaye), Student Engagement in Higher Education: Theoritical Perspectives and Practical Approached for Diverse Populations, pp. 99-116, Routledge Publications,

 • Hartl, K. (2002). Expatriate Woman Managers: Gender, Culture and Career. Rainer Hamp Verlag Publications, München.

 • Hithcock, A.L. (2008). Theory for Classics: A Students Guide, Routledge Publications, USA.

 • Holvino, E. (2007). “Women and Power: New Perspectives on Old Challanges” (Eds. Barbara Kellerman, Deborah L. Rhode), Women and Leadership: The State of Play and Strategies for Change, pp. 361-382, Jossey Bass Publications, USA.

 • Holvino, E. (2010). Intersections: The Simultaneity of Race, Gender and Class in Organization Studies. Gender, Work and Organizations, 17(3): 248-277.

 • Irefin, P.; Ifah, S.S. & Bwala, H.M. (2012). “Organizational Theories and Analysis: A Feminist Perspective”, International Journal of Advancements in Research and Technology, 1(1): 71-97.

 • İşler, R. (2004). “İktisatta Feminizm ve Türkiye Ekonomisinde Kadının Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Isparta.

 • Jaggar, M.A. (1983). Feminist Politics and Human Nature. Rowman & Littlefield Publishers Inc, USA.

 • Jonte-Pace, D. (2002). “The Impact of Women’s Studies on the Psychology of Religion: Feminist Critique, Gender Analysis, and the Inclision of Women” (Ed. Arvind Sharma), Metholodogy in Religious Studies: The Interface With Women Studies, pp. 97-146, State University of New York Press, USA.

 • Kent, S. (2004). “Worlds of Feminism” (Ed. Bonnie G. Smith), Women’s History in Global Perspective: Volume I, pp. 275- 312, University of Illionois Press, Urbana and Chicago.

 • Madsen, L.D. (2000). Feminist Theory and Literary Practise. Pluto Press, USA.

 • Malson, H. (1998). The Thin Woman: Feminism, Post-Structuralism and the Social Psychology of Anorexia Nervosa. Routledge Publications, London and Newyork.

 • McCann, R.C. & Kim, K.S. (2003). “Theorizing Intersecting Identities: Introduction” (Eds. Carole R. McCann, Seung-Kyung Kim), Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives, Routledge Publications, Newyork and London.

 • McEwan, C. (2001). Postcolonialism, Feminism and Development: Intersections and Dilemmas. Progress in Development Studies, 1(2): 93-111.

 • McLaren, A.M. (2002). Feminism, Foucoult and Subjectivity. State University of Newyork Press, Albany.

 • Mills, J.A., Eurepos, G. & Wiebe, E. (2010). Encyclopedia of Case Study Research: Volume II. Sage Publications Inc, UK.

 • Mills, S. (1998). “Post-colonial Feminist Theory” (Eds. Stevi Jackson, Jackie Jones), Contemporary Feminist Theories, pp. 98-112, Edinburgh University Press, Edinburgh.

 • Mohanty, T.C. (1991). “Cartographies of Struggle Third World Women and Politics of Feminism”, (Eds. Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo, Lourdes Torres), Third World Women and the Politics of Feminism, pp. 1-50, Indiana University Press, Bloomington.

 • Mohanty, T. C. (1997). “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” (Eds. Anne McClintock, Aamir Mufti, Ella Shohat), Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Postcolonial Perspectives, pp. 255-277, University of Minnesota Press, Minneapolis.

 • Narayan, U. (2000). “Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of Cultural Essentialism” (Eds. Uma Narayan, Sandra Harding), Decentering the Center: Philosophy for a Multicultural, Postcolonial and Feminist World, pp. 80-100, Indiana University Press, Bloomington.

 • Nzenza, S. (1997). “Women in Postcolonial Africa” (Ed. Phillip Darby), At the Edge of International Relations: Postcolonialism, Gender and Dependency, pp. 214-235, Pinter, London.

 • Nicolson, P. (1996). Gender, Power and Organization: A Psychological Perspective. Routledge Publications, London.

 • Özdemir, O.; Özdemir, G.P., Kadak, T.B. & Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik Gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 4(4): 566- 589.

 • Pandey, K.A. (2002). Feminist Versions and Law. The Banaras Law Journal, 31: 87-104.

 • Parrish, M. (2010). Social Work Perspectives on Human Behaviour. Open Univesity Press, Maidenhead.

 • Singh, I. (1995), Feminism: Various Approaches and Its Values. Indian Journal of Theology, 37(1): 58-67.

 • Styhre, A. (2007). “Post-Colonial Theory” (Eds. Richard Thorpe, Robin Holt), The Sage Dictionary of Qualitative Management Research, SAGE Publications, London.

 • Tolan, F. (2006). “Feminisms” (Ed. Patricia Waugh), Literaty Theory and Criticism, pp. 319-339, Oxford University Press,

 • Thurshwell, P. (2009). Sigmund Freud. Routledge Publications, London.

 • Tyler, M. (2011). “Postmodern Feminism and Organization Studies: A Marriage of Inconvenience?” (Eds. Emma L. Jeanes, David Knights, Patricia Yancey Martin), Handbook of Gender, Work and Organization, John Wiley and Sons Ltd Publications.

 • Tür, Ö. & Koyuncu, A.Ç. (2010). Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7(26): 3-24.

 • Voorhis, V. M. R. (2008). “Feminist Theories and Social Work Practise” (Ed. Roberta R. Greene), Human Behavior Theory & Social Work Practise, pp. 265-290, Transaction Publishers, New Brunswick.

 • Weisberg, K.D. (1996). “Pornography: Introduction” (Ed. D.K. Weisberg), Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Sex, Violence, Work and Reproduction, Temple University Press, Philadelphia.

                                                                                                    
 • Article Statistics