Feminist Örgüt Kuramları
Feminist Organization Theories

Author : Dilek ÇELİK
Number of pages : 231-243

Abstract

Örgütsel çalışmalarda kadın, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ilişkilerine dair yaklaşımlar uzun süre göz ardı edilmiştir. Bu durumun temelinde, erkek egemen toplumsal yapının her alanda olduğu gibi örgütsel alanda da baskın olması yatmaktadır. Nitekim tarihsel süreçte toplum tarafından kadına yüklenen rollerin kadının çalışma yaşamına katılmasını zorlaştırması, örgütlerin oluşumunda ve yönetiminde çok büyük oranda erkeklerin yer almasına yol açmıştır. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde örgütsel çalışmalar genel olarak erkek bakış açısıyla şekillenmiş ve daha çok hiyerarşi, güç ve yetki dağıtımı gibi kavramlara odaklanmıştır. Cinsiyet ile ilişkili konular ise genellikle istatiksel verilere dayalı olarak ele alınmıştır. Ancak zamanla bu yapı ve kavramlar feminist kuramlar içerisinde sorgulanmaya başlanmış ve çeşitli eleştirilere uğramıştır. Feminist kuramlar, örgütsel kuramlar içerisinde uzun yıllar boyunca ihmal edilen, örgütlerde toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri ve cinsiyet eşitsizliği konuları üzerine yoğunlaşarak, örgüt kuramı yazınına farklı bir boyut kazandırmışlardır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, feminist kuramların incelenmesi ve örgüt kuramına yaptıkları katkıların değerlendirilmesidir.

Keywords

Feminizm, Feminist Kuramlar, Örgüt Kuramları, Toplumsal Cinsiyet

Read: 238

Download: 95