Sürdürülebilirlik Perspektifinde Maliyet Azaltma Yöntemleri Üzerine Literatür Taraması ve Değerlendirilmesine Yönelik Betimsel Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2020-4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-03 22:06:43.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 356-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsal sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan, uzun dönemde firma, yatırımcılar ve bütün paydaşlar için yarar sağlamayı amaçlayan aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da temel koşuludur. Sürdürülebilirlik; uzun dönemde firma, yatırımcılar ve bütün paydaşlar için yarar sağlamaktadır. Sürdürebilir rekabet yol haritasının kilometre taşlarına ilişkin değişkenler dikkate alınarak stratejilerin üretilmesi, işletmelerin bugün öğrendikleri, geleceğin yeni normalini şekillendirmektedir. Bu konsept, içinde bulunulan çevreyi iyi okumayı, bu okumaya göre konumlanmayı ve gerekli stratejileri bugünden belirleyip uygulamaya koymayı gerektirmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik sürdürülebilir rekabet gücüyle sağlanır. Gerek mikro gerekse de makro boyutta “maliyet azaltımı” göz önüne alındığında; maliyet azaltımının başarılabilmesi için bilimsel yazında kavramla ilgili çok sayıda yöntem ve teknik geliştirilmiştir.. Bu çalışmanın temel amacı işletmelerde maliyet azaltımına ilişkin öne sürülen yöntem ve uygulamaların gelişim sürecini irdelemektir. Aynı zamanda çalışma, kurumsal sürdürülebilirlik perspektifinde araştırmacılara maliyet azaltımı metodolojisi konusunda etkili bir stratejik yol haritası oluşturmada veri tabanı sağlayaraktır. Çalışma kapsamında maliyet azaltımına ilişkin yapılan teorik ve pratik çalışmalar değerlendirildiğinde; işletmelerin bünyesinde çoklu bir maliyet azaltma sisteminin mevcuttur.. Ancak maliyet azaltma sisteminin kurulmasında, işletilmesinde ve raporlanmasında bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Bu nedenle her bir işletmenin kendi genetik yapısına özgü bir maliyet azaltma sistemini kurup işletmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Corporate sustainability, which aims to provide benefits for companies, investors and all stakeholders in the long term, economically, environmentally and socially, is also the basic condition for sustainable development. Sustainability brings benefits to companies, investors and all stakeholders in the economic, environmental and social aspects in the long term. Generating strategies by considering the variables regarding the milestones of the sustainable competition roadmap, businesses learned today shapes the new normal of the future. This concept requires reading the current environment well, positioning it according to this reading and determining and implementing the necessary strategies from today. Corporate sustainability is ensured with sustainable competitive power. Considering “cost reduction” both in micro and macro dimensions; Many methods and techniques related to the concept have been developed in the scientific literature to achieve cost reduction. The main purpose of this study is to examine the development process of the methods and practices suggested for cost reduction in businesses. The study also aims to guide by providing a database to create an effective strategic roadmap on cost reduction methodology for researchers in corporate sustainability perspective.

Keywords


 • Atkinson, A. A. vd. (2012). Management Accounting Information for Decision-Making and Strategy Execution. Pearson Prentice Hall, Sixth Edition.

 • Berk, J. (2010). Cost Reduction and Optimization for Manufacturing and Industrial Companies. Scrivener Publishing, Salem, Massachusetts.

 • Bayou, M. E. (1998). Three Routes for Target Costing. Managerial Finance, Volume: 24, Number 1.

 • Folan, P. ve Brown, J. (2005). A Review of Performance Measurement: Towards Performance Management. Computer Integrated Manufacturing Research Unit (CIMRU), National University of Ireland, Galway, Ireland.

 • Bragg, S. M. (2010). Cost Reduction Analysis Tools and Strategies. John Willey & Sons Inc., New Jersey.

 • Cooper, R. ve Slagmulder, R. (2004). Achieving Full-Cycle Cost Management. MIT Sloan Management Review, September 2004, 46 (1).

 • Drury, C. (2012). Management and Cost Accounting. Cengage Learning, Eighth Edition, UK.

 • Elmacı, O. (1990). İmalat Endüstrisi İşletmelerinde Maliyet Azaltımı ve Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Basımevi.

 • Groth, J. C. ve Kinney, M. R. (1994). Cost Management and Value Creation. Management Decision, Vol. 32 No. 4, MCB University Press Limited, 0025-1747.

 • Hansen, D. R. ve Mowen, M. M. (2006). Cost Management: Accounting and Control. Thomson South-Western, Fifth Edition, USA.

 • Louis, L. vd. (2019). Sustainable Enterprise Performance: A Comprehensive Evaluation Method. ISTE Ltd. and John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

 • Kaplan, R. S. ve Norton D. P. (2006). Strateji Haritaları. Alfa Basım-Yayın-Dağıtım, İstanbul.

 • Kaplan, R. S. ve Norton D. P. (2003). Balanced Scorecard. (Çeviren: S. Egeli), Sistem Yayıncılık, ISBN: 975-322-125-8.

 • Karakaya, M. (2007). Maliyet Muhasebesi. Gazi Kitabevi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara.

 • Shields, M. D. ve Young, S. M. (1992). Effective Long-Term Cost Reduction: a Strategic Perspective. Journal of Cost Management, January.

 • Uyargil, C. (2013). Performans Yönetimi Sistemi: Bireysel Performansın Planlanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi. Beta Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics