Kalite Uygulamalarının Kobi’lerin Performansı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-05 12:45:06.0
Language : Türkçe
Konu : işletme/sosyal bilimler
Number of pages: 341-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ülke ekonomilerinin kalkınmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Küreselleşen dünya ekonomisi ile rekabet daha da çetin hale gelmektedir. Bu durum da KOBİ’leri değişim ve dönüşüme ayak uydurmalarını zorunlu hale getirmekte ve KOBİ’ler de bu değişim ve dönüşüm ile yaşananların etkisi altında kalarak kendilerini yeninden dizayn etmek durumunda kalmaktadır. Ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından bir olan KOBİ’lerin uygulamış oldukları kalite politikaları ve yöntemleri sadece kendi performanslarını etkilememektedir. Küreselleşen dünya ekonomisinden dolayı aynı zamanda ülke ekonomilerinin performansını da etkilemektedir. Bu etki birçok alandaki performansları görülmektedir. Bu alanlar arasında ön plana çıkanlar ise ekonomik ve sosyal etkilerdir. KOBİ performansı ekonomik olarak ihracat, istihdam, gelir vb. faktörleri etkilemekte iken sosyal olarak ta gelişmişlik, bölgeler arası denge, gelir dağılımı vb. faktörleri etkilemektedir. Bu etkiyi ortaya çıkarabilmek ve farkındalık yaratabilmek için uygulanan kalite politikaları ve yöntemlerinin KOBİ’lerin performansları üzerindeki etkilerini analiz etmeye yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı KOBİ’lerin kullandıkları kalite uygulamalarının performansları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Önemi ise KOBİ’lere bu etkilerin ne olduğu konusunda fikri sahibi olması yönünde rehber niteliğinde olmasıdır. Bu amaca ve öneme yönelik olarak İzmir Atatürk Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik anket çalışması yapılmış ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) play a leading role in the development of the country's economies. With the globalizing world economy, competition is getting even more severe. This situation makes it obligatory for SMEs to keep up with change and transformation, and SMEs have to re-design themselves by being under the influence of this change and transformation. Quality policies and methods implemented by SMEs, which are one of the most important elements of the country's economies, do not only affect their own performance. Due to the globalizing world economy, it also affects the performance of the country's economies. This effect is seen in their performance in many areas. Among these areas, the prominent ones are the economic and social effects. SME performance economically depends on exports, employment, income, etc. social development, balance between regions, income distribution and so on. affect factors. In order to reveal this effect and create awareness, studies are needed to analyze the effects of the applied quality policies and methods on the performances of SMEs. The purpose of this study is to evaluate the effects of quality applications used by SMEs on their performance. Its importance is that it is a guide for SMEs to have an idea about what these effects are. For this purpose and importance, a survey has been conducted for SMEs operating in İzmir Atatürk Organized Industrial Zone and the findings obtained have been evaluated..

Keywords